Reciclatge i reducció residus

Page 1

Nom________________________________________ Grup_______

Escola Verda/Agenda 21.

1. Sobre el mapa de l’escola i utilitzant la llegenda de colors adequada, situa tots els punts de recollida selectiva.


2. L’estratègia de les 3R. Investiga sobre aquest tema. Descriu cadascuna de les R i indica l’ordre de prioritat que caldria tenir en compte per ser més eficient en les activitats de generació de residus.

3. Analitza tots els residus que has produït personalment en un dia. Omple la taula següent i raona quina seria la gestió més adequada dels mateixos.

Paper i cartró Plàstic llaunes Vidre Matèria orgànica Altres (especificar)

i


4. Fes el mateix a casa:

Paper i cartró Plàstic llaunes Vidre

i

Matèria orgànica Altres (especificar)

5. Analitza (internet, altres...) la quantitat d’escombraries produïdes a la ciutat de Barcelona. Estudia la seva composició i la fracció de reciclatge.


6. Pinta amb els teus companys de grup l’eslògan de la campanya de reciclatge i reducció de residus a Súnion.


7. Recicla cadascun d’aquests elements al seu contenidor corresponent. Utilitza el color blau pel paper, el groc pel plàstic, el verd pel vidre, el taronja per la matèria orgànica, el gris pel rebuig i el negre pel punt verd. Pinta els contenidors del color corresponent.

· bosses de plàstic · paper d’embolicar regals · envasos de detergents · pots de pintura · copes de vidre · paper d’alumini · oli de cuina · gots de vidre · bolígrafs · xiclets · productes de informàtica · porexpan · pols d’escombrar · brics · mocadors de paper bruts · fluorescents · paper de cuina brut · roba · llaunes · capses de sabates · taps de suro · compreses · marro de cafè · radiografies · restes de verdura · closques d’ou


EL PUNT VERD

8. Vols saber si ets un noi/ia sostenible ? . Fes aquest qüestionari.

1.- Utilitzes els fulls de paper per les dues cares ? 2.- Utilitzes paper que no sigui d’alumini per embolicar l’entrepà ? 3.- Rebutges les bosses de plàstic ? 4.- Vas a comprar amb cistell o carretó ? 5.- Llences el xiclet a les escombraries ? 6.- Sempre que pots tries els pots i les ampolles de vidre ? 7.- Evites la propaganda o els catàlegs que no necessites ? 8.- Procures utilitzar aparells sense piles o amb piles recarregables ? 9.- Creus que la teva actitud i la teva acció envers la sostenibilitat es important ? 10.- Participes en la recollida selectiva ? 11.- Evites l’ús de mocadors de paper ? 12.- A casa porteu l’oli de fregir a reciclar ? 13.- Et dutxes en lloc de banyar-te ? 14.- Col·labores en les tasques de reciclatge de casa ? 15.- Plegues les capses de cartró abans de llençar-les ? 16.- Tanques l’aixeta quan et rentes les dents ? 17.- Tanques els llums de casa quan no els necessites ? 18.- Evites el consum de begudes en llauna ?


19.- Aprofites el màxim el material escolar, retoladors, bolígrafs, etc...? 20.- Et preocupa la problemàtica de l’efecte hivernacle ? Posa’t 1 punt per cada resposta afirmativa . Si has obtingut entre 16 i 20 punts : Ets una persona sostenible. Enhorabona! Continua així. . Si has obtingut entre 11 i 16 punts: Has de millorar. . Si has obtingut entre 0 i 11 punts: FES ALGUNA COSA PEL TEU PLANETA TERRA.

RECORDA: El reciclatge no justifica un consum innecessari, el millor residu és el que no es produeix mai.


9. Mots encreuats: A 1 2 3 4 5 6 7 8

B

C

D

E

F

G

H

Verticals: A: Agafa B: Fet de farina. Inicial de les tres accions sostenibles bàsiques. Nota musical. C: Pàrquing. 500. En anglès, article gramatical abstracte. D: B2 complert. E: Al revés nom abreviat de noia. Un. Res. F: 1000/2. α. G: En castellà, encertar, saber. H: Te fam.

Horitzontals: 1: Estacionament. Els cotxes en tenen quatre. 2: Per embolicar. 250x2. 3: 3R/3. Antiga matrícula de Ceuta. Al revés inicials de província catalana. 4: Fet de silici. Vinga! 5: NO-O. 100. Out al revés. 6: S’enfila als arbres. 7: La nit al ... La primera de totes. 8: En castellà, l’un i l’... Una altra inicial sostenible.

Troba les tres paraules del diccionari sostenible d’aquest mots encreuats, i amb elles construeix l’eslògan més sostenible i motivador que puguis: Paraules:

Eslògan:


10. Sopa de lletres:

l

e

s

e

i

d

o

i

b

a

c

o

l

b

m

a

o

a

a

o

l

u

q

r

r

u

i

l

l

a

a

i

t

e

p

g

c

o

r

d

r

c

g

a

r

i

g

p

a

p

e

r

e

e

c

i

c

e

o

r

t

i

n

e

c

a

o

z

b

l

n

e

r

e

n

o

v

a

b

l

e

Les 8 paraules:

I les dues frases.... 1. L’________________ ________________ Ês una energia __________________, i el _______________ Ês un combustible mÊs ________________. 2. ________________ sempre el ___________ i el _________.


Tens ganes de passar una bona estona ? Entra a la wed de l’ajuntament http://www.mediambient.gencat.net i juga el JOC D’EN DOLL.

ADRECES ÚTILS . Entitat metropolitana de Medi Ambient http://www.ema-amb.com . Ajuntament de Barcelona http://www.bcn.es/neta http://www.mediambient.bcn.es . Deixalleries http://www.deixalleries.com . Com reciclar desde casa http://www.xtec.es . Ecologistes en acció http://www.ecologistesenaccio.org . Agència de Residus de Catalunya http://www.arc-cat.net


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.