Page 1

Nom_______________________________________ Grup____ Fitxa additius alimentaris. 1. Descripció d’additiu alimentari:

2. Fes la classificació dels additius alimentaris:

3. Cerca informació sobre el concepte de la IDA (ingesta diària admesa).


4. Què és la toxicitat dels additius alimentaris?

5. Indica alguns exemples (3) de toxicitat alimentària d’additius, expressa de quin additiu es tracta, en quins aliments es pot trobar i quins poden ser els seus efectes perjudicials.

6. Analitza (nom, tipus, funció i toxicitat) els additius alimentaris de la Coca-Cola i de l’etiqueta que et faig arribar.

Fitxa additius alimentaris  

Fitxa additius alimentaris