Page 1

Exercicis 1. CCMC. Unitat 1. origen de la vida.

1. Defineix el concepte de vida i d’ésser viu.

2. Indica tres característiques comunes als éssers vius i als éssers inanimats.

3. Indica i descriu les tres funcions bàsiques dels éssers vius.

4. Descriu el concepte d’homeòstasi.

5. Explica les condicions de la Terra primitiva.

6. Explica que era el brou primitiu i quins components principals tenia.


7. Descriu les fases de la teoria materialista de l’origen de la vida fins arribar a la formació de la primera cèl·lula.

8. Les primeres formes “vives” van ser cèl·lules? Perquè? Què es creu que eren?

9. Què és un gen?

10. explica la diferència entre els coacervats i les microesferes. En què s’assemblen?

11. Segons la hipòtesi de l’endosimbiosi, com s’haurien originat els mitocondris? I els flagels?

12. Explica com es formarien els primers éssers vius pluricel·lulars.


13. Ordena la següent sèrie segons la seva aparició, del més antic al més modern: -

eucariotes unicel·lulars RNA eucariotes procariotes plantes eucariotes pluricel·lulars animals virus bacteris

Exercicis 1 Origen de la vida  

Exercicis 1 Origen de la vida

Exercicis 1 Origen de la vida  

Exercicis 1 Origen de la vida

Advertisement