Page 1

Nom______________________ Grup_____

MASSA VOLUM... Estació A. Calcular el volum dels dos objectes 1 i 2. Passar el volum trobat a les diferents unitats de volum i capacitat que hem treballat a classe. Objecte 1. Descripció, càlculs i volum.

Unitats de volum i capacitat.

Objecte 2. Descripció, càlculs i volum.

Unitats de volum i capacitat.


Estació B. Calcula ara el pes i la densitat dels dos objectes (1 i 2). Passa aquest pes a totes les unitats de massa que coneguis. Objecte 1. Pes.

Càlcul de la densitat:

Objecte 2. Pes.

Càlcul de la densitat:

Indica el pes d’aquests objectes a la Lluna. Objecte 1.

Objecte2.


Estaci처 C. Seguint les indicacions del professor cal que calculis els volums seg체ents i prenguis els seg체ents volums amb la probeta i la piteta. 1. Preneu 55 ml amb la probeta. 2. Preneu 2 cm3 amb la pipeta. 3. Dibuixa un vas de precipitats, una probeta i una pipeta.

Exercici laboratori MASSA i VOLUM  
Exercici laboratori MASSA i VOLUM  

Exercici laboratori MASSA i VOLUM

Advertisement