Page 1

Even uw aandacht... Driekoningenfeest

Leven met een gehoorstoornis en/of

De werkgroep ‘Samen Parochie Vor-

leven met mensen die een gehoorpro-

men’ van het Heilig-Hart, organiseert

bleem hebben, is vaak een hele uitda-

op zaterdag 9 januari 2010 opnieuw

ging. Audioloog Roosje Clinckspoor ver-

het Driekoningenfeest.

telt vanuit haar kennis en ervaring, over

Met dit feest willen zij graag uw aan-

waar je moet opletten, wat je kan doen

dacht trekken op het lot van de min-

en vooral hoe je het moet doen om me-

derbedeelden in onze omgeving. Ook

kaar zo goed mogelijk te begrijpen.

voor hen zou deze periode een periode

Deze infoavond is een samenwerking

van feest en geluk moeten zijn. Jam-

tussen Markant, KAV Sint-Amandus en

mer genoeg is de realiteit vaak minder

KWB Sint-Amandsberg en gaat door op

rooskleurig.

woensdag 9 december 2009 om 20.00

De parochiale verenigingen slaan de

uur in zaal Centrum Ten Berg aan de

handen in mekaar voor een collecte-

Halvemaanstraat. Deelnemen kost 2,00

gang en een driekoningenfeest in de

Euro per persoon.

parochiale kring van het Heilig-Hart.

Info en inschrijving : Geert Verleysen, Jos

Wij willen u dit feest van harte aanbeve-

Verdegemstraat 96, 9040 Sint-Amands-

len en hopen op uw bijdrage te mogen

berg, telefoon : 09/229.14.56.

rekenen.

Ledenactie Vorige maand vond u bij de nieuwsflits de ‘ledenhanger’, een foldertje waarmee u iemand uit uw vrienden- en of kenniskring kon laten kennis maken met KWB. Graag herinneren wij u er nog even aan dat u nog steeds een korting van 5,00 Euro kan verdienen op uw lidgeld van volgend jaar door het aanbrengen van een nieuw lid. Hoe meer nieuwe leden u Zaterdag 14 november 2009 : Schoon (?) volk tijdens onze nachtelijke wandelzoektocht

aanbrengt, hoe meer korting u krijgt. Onze

bestuursleden

verschaffen

graag meer uitleg. Veel succes!

Te noteren Vrijdag 8 januari 2010 : Bezoek Planetarium Armand Pien Zaterdag 16 januari 2010 : Nieuwjaarshappening Zaterdag 14 november 2009 : Nachtelijke wandelzoektocht in Zevergem

u

Pagina 2-3: Infoavond ‘Inbraakbeveiliging’ Kookcursus - Editie 2010 Bezoek ‘Planetarium Armand Pien Pagina 4: Even uw aandacht

Zaterdag 19 december 2009

Werkjaar 2009-2010 - Afdeling 330121 - 68e Bestaansjaar - VDK 890-06140393-33

Infoavond ‘Goed gehoord’

D

Kerstontmoeting e

sfeervolle

kerstperiode

kerstprogramma met kerstliederen uit ver-

Daarna is er nog ruim de tijd voor een

vraagt om een sfeervol kerst-

schillende werelddelen en wetenswaardig-

gezellig samenzijn.

feest. Zonder bluffen mogen

heden omtrent het vieren van Kerstmis in

we wel stellen dat we daar met onze af-

andere culturen. Zij brengen wereldmuziek

Praktisch

deling al jaar na jaar in slagen. Ook voor

met een uitgebreid uniek instrumentarium

Leden betalen voor deze avond 12,00

dit jaar hebben wij een sfeervolle kerst-

en ontroerende of inspirerende poëzie en

Euro; niet-leden 16,00 Euro; kinderen

ontmoeting voor u vastgelegd. Centrale

wereldverhalen. Samen met zang, poëzie

tot 12 jaar 6,00 Euro.

gasten zijn dit jaar Arto Mundo.

en verhalen wordt u ondergedompeld in een bezielde kerstsfeer.

Arto Mundo

Inschrijven kan tot uiterlijk 15 december

2009

bij

penningmeester

Arto Mundo is een multicultureel pro-

Programma

Wilfried Van Durme, Aannemersstraat

ject dat bezield wordt door de multi-in-

Zoals de traditie het wil, starten we onze

102, 9040 Sint-Amandsberg, telefoon :

strumentalist Jacky De Munck en poëet

kerstonmoeting om 19.00 uur in de Pa-

09/228.63.42, of via e-mail : wilfried@

Krista Mistiaen. In 2006 kreeg Jacky De

rochiale Kring van het Heilig-Hart. Eerst

kwbsintamandsberg.be. Uw inschrijving

Munck de bijzondere muzeprijs van

wordt u vergast op het optreden van Arto

is pas definitief als het inschrijvingsgeld

Sabam. Dit muzikale duo was reeds

Mundo. Aansluitend, rond 20.15 uur schui-

is betaald.

op bezoek bij KWB op onze culturele

ven we aan voor de kerstmaaltijd (aperitief,

avond in februari 2008.

Orloffgebraad met kaassaus, warme groen-

Uiteraard kan u ook bij uw bestuurlid

ten en kroketten en als afsluiter een ijsje).

terecht voor de inschrijving.

Deze keer brengen ze een speciaal

December 2009


Bezoek ‘Volkssterrenwacht’

Infoavond ‘Inbraakpreventie’

M

et de feestdagen in het voor-

Maatschappelijke Veiligheid, weet

De Volkssterrenwacht Armand Pien be-

Wat mag u verwachten?

uitzicht, vraagt de politie om

Sven deze avond meer dan boeiend

schikt over een unieke en innovatieve

Na de verwelkoming, genieten we van

extra voorzichtig te zijn voor

te houden.

infrastructuur voor 3D projectie, aan de

voorstelling die de historiek en werking van

hand van zogenaamde polarisatietech-

de volkssterrenwacht in beeld brengt. Aan-

ongewenst bezoek. Statistieken bewijzen immers dat in deze periode het aantal

Praktisch

nologie. Dit levert prachtige 3D beel-

sluitend is er de 3D- voorstelling “Reizen

inbraken in woningen een stuk hoger ligt.

Deze avond gaat door op dinsdag 15

den in full color, die in de zaal lijken te

door de ruimte”, een documentaire over

Vaak zijn een aantal aandachtspunten vol-

december 2009 om 19.30 uur in de

hangen of zich voorbij het scherm be-

het avontuur van de ruimtevaart.

doende om de kans op inbraak aanzienlijk

Parochiaal Kring Heilig-Hart.

eigen ontwikkelde planetariumsoftware

Als afsluiter van het bezoek wacht ons nog

Zoals steeds krijgt u na de uiteenzet-

om hierop sterrenkundige animaties te

een rondleiding in de sterrenwacht zelf met

Veel tips

ting nog ruimschoots de tijd tot het

vertonen. Deze unieke ervaring mag u

een bezoek aan het weerstation, de kleine

Sven Van Eename is buurtinspecteur bij de

stellen van vragen. Deze avond is

niet gemist hebben!

koepel en de grote koepel.

politiezone Gent en onze vaste begeleider

volkomen gratis voor leden en niet-

voor wat dit soort infoavonden betreft.

leden. Inschrijven is dan ook geen

Er worden fascinerende 3D animaties

Praktisch

Voor ons dus de gepaste persoon om deze

noodzaak.

getoond.

De voorstelling vindt plaats op vrijdag 8

!!!!!!!!!!

te verkleinen.

infoavond in goede banen te leiden en u te voorzien van heel veel tipjes en trukjes.

Cursus ‘Koken voor mannen’

B

innenkort starten we met een nieu-

eigen ervaringen een leuk bijkomend

we editie van onze kookcursus. Na

gespreksitem voor de avonden.

januari 2010 om 20.00 uur. Dit bezoek

het succes van de voorbije jaren,

duurt een drietal uren. We verzamelen om

kijken we deze editie vol goede moed te-

Voor de slotavond, waarop ook de da-

19.45 uur aan de ingang van de volksster-

Vanuit de preventiecampagne die de Fede-

gemoet. Het ganse equipe staat weer klaar

mes van de cursisten welkom zijn, wordt

renwacht aan de zijkant van het gebouwen-

rale Politie voert, vertrekken we voor een

om de cursisten met raad en daad bij te

dan nog een menu samengesteld.

complex in de Gezusters Lovelingstraat,

interessante opsomming van de zaken die

staan. Enkel nog deelnemers met een goed

u beter wel of net beter niet doet om uw

humeur en de vaste wil iets op te steken

Bijgevoegde folder

woning te beschermen tegen ongewenst

van deze avonden, dienen we nog te zoe-

Op de bijgevoegde folder kan u alle in-

Inschrijven kan bij Denis De Paepe,

bezoek. Daarnaast belicht Sven ook wat

ken. Als we de berichten mogen geloven,

formatie vinden die u nodig heeft voor

Groenstraat 285, 9041 Oostakker, telefoon:

u kan doen mocht u toch het slachtoffer

kan ook dat geen probleem zijn.

uw eventuele inschrijving voor de kook-

09/251.26.43. Deelnemen kost 5,00 Euro.

cursus. Mochten we teveel kandidaten

Opgelet, enkel na betaling is uw inschrij-

Gekende formule

hebben, dan zullen we ons genood-

ving definitief.

Ook dit jaar gaan we verder op de formule

zaakt zien om de groep op te splitsen.

die we in de voorbije werkjaren hebben

Wie eventueel op donderdagavond kan

toegepast. Tijdens de 4 cursusavonden

en wil komen, kan dat beter op het in-

bereiden de cursisten telkens een heerlijk

schrijvingsformulier vermelden.

worden van een inbraak. Vanuit zijn jarenlange ervaring bij de Gentse politie en vanuit de praktische voorbereidingen als leerkracht Politie in het 7e jaar

‘Inbraakbeveiliging’ i.s.m. de Gentse Politie

ter hoogte van het hekken.

Bezoek aan Volkssterrenwacht Armand Pien

Overschrijven kan op rekeningnummer 062-1294960-66.

menu.

!!!!!!!!!!

www.kwbsintamandsberg.be

vinden. Er wordt gebruik gemaakt van

Forum 77 bracht ‘ ‘t Is in de valies ’ : Opnieuw een voltreffer !

Ter verduidelijking: Voorgerechten, soe-

de cursusavonden

pen, hoofdgerechten

en

en desserten, niets

gaan door in het

is nog te heet of te

Parochiale

koud, te moeilijk of

trum van de Oude

te gemakkelijk of het

Bareel.

de

slotavond Cen-

maakt een kans door de cursisten onder handen te worden genomen. Net zoVerblijf in Landal Sonnenberg : De Moezelstreek staat ook bekend voor zijn wijn.

als vroeger zijn de

Dilemma tijdens de kookcursus 2009

Verblijf in Landal Sonnenberg : Genieten van de ongelooflijk mooie streek.


Bezoek ‘Volkssterrenwacht’

Infoavond ‘Inbraakpreventie’

M

et de feestdagen in het voor-

Maatschappelijke Veiligheid, weet

De Volkssterrenwacht Armand Pien be-

Wat mag u verwachten?

uitzicht, vraagt de politie om

Sven deze avond meer dan boeiend

schikt over een unieke en innovatieve

Na de verwelkoming, genieten we van

extra voorzichtig te zijn voor

te houden.

infrastructuur voor 3D projectie, aan de

voorstelling die de historiek en werking van

hand van zogenaamde polarisatietech-

de volkssterrenwacht in beeld brengt. Aan-

ongewenst bezoek. Statistieken bewijzen immers dat in deze periode het aantal

Praktisch

nologie. Dit levert prachtige 3D beel-

sluitend is er de 3D- voorstelling “Reizen

inbraken in woningen een stuk hoger ligt.

Deze avond gaat door op dinsdag 15

den in full color, die in de zaal lijken te

door de ruimte”, een documentaire over

Vaak zijn een aantal aandachtspunten vol-

december 2009 om 19.30 uur in de

hangen of zich voorbij het scherm be-

het avontuur van de ruimtevaart.

doende om de kans op inbraak aanzienlijk

Parochiaal Kring Heilig-Hart.

eigen ontwikkelde planetariumsoftware

Als afsluiter van het bezoek wacht ons nog

Zoals steeds krijgt u na de uiteenzet-

om hierop sterrenkundige animaties te

een rondleiding in de sterrenwacht zelf met

Veel tips

ting nog ruimschoots de tijd tot het

vertonen. Deze unieke ervaring mag u

een bezoek aan het weerstation, de kleine

Sven Van Eename is buurtinspecteur bij de

stellen van vragen. Deze avond is

niet gemist hebben!

koepel en de grote koepel.

politiezone Gent en onze vaste begeleider

volkomen gratis voor leden en niet-

voor wat dit soort infoavonden betreft.

leden. Inschrijven is dan ook geen

Er worden fascinerende 3D animaties

Praktisch

Voor ons dus de gepaste persoon om deze

noodzaak.

getoond.

De voorstelling vindt plaats op vrijdag 8

!!!!!!!!!!

te verkleinen.

infoavond in goede banen te leiden en u te voorzien van heel veel tipjes en trukjes.

Cursus ‘Koken voor mannen’

B

innenkort starten we met een nieu-

eigen ervaringen een leuk bijkomend

we editie van onze kookcursus. Na

gespreksitem voor de avonden.

januari 2010 om 20.00 uur. Dit bezoek

het succes van de voorbije jaren,

duurt een drietal uren. We verzamelen om

kijken we deze editie vol goede moed te-

Voor de slotavond, waarop ook de da-

19.45 uur aan de ingang van de volksster-

Vanuit de preventiecampagne die de Fede-

gemoet. Het ganse equipe staat weer klaar

mes van de cursisten welkom zijn, wordt

renwacht aan de zijkant van het gebouwen-

rale Politie voert, vertrekken we voor een

om de cursisten met raad en daad bij te

dan nog een menu samengesteld.

complex in de Gezusters Lovelingstraat,

interessante opsomming van de zaken die

staan. Enkel nog deelnemers met een goed

u beter wel of net beter niet doet om uw

humeur en de vaste wil iets op te steken

Bijgevoegde folder

woning te beschermen tegen ongewenst

van deze avonden, dienen we nog te zoe-

Op de bijgevoegde folder kan u alle in-

Inschrijven kan bij Denis De Paepe,

bezoek. Daarnaast belicht Sven ook wat

ken. Als we de berichten mogen geloven,

formatie vinden die u nodig heeft voor

Groenstraat 285, 9041 Oostakker, telefoon:

u kan doen mocht u toch het slachtoffer

kan ook dat geen probleem zijn.

uw eventuele inschrijving voor de kook-

09/251.26.43. Deelnemen kost 5,00 Euro.

cursus. Mochten we teveel kandidaten

Opgelet, enkel na betaling is uw inschrij-

Gekende formule

hebben, dan zullen we ons genood-

ving definitief.

Ook dit jaar gaan we verder op de formule

zaakt zien om de groep op te splitsen.

die we in de voorbije werkjaren hebben

Wie eventueel op donderdagavond kan

toegepast. Tijdens de 4 cursusavonden

en wil komen, kan dat beter op het in-

bereiden de cursisten telkens een heerlijk

schrijvingsformulier vermelden.

worden van een inbraak. Vanuit zijn jarenlange ervaring bij de Gentse politie en vanuit de praktische voorbereidingen als leerkracht Politie in het 7e jaar

‘Inbraakbeveiliging’ i.s.m. de Gentse Politie

ter hoogte van het hekken.

Bezoek aan Volkssterrenwacht Armand Pien

Overschrijven kan op rekeningnummer 062-1294960-66.

menu.

!!!!!!!!!!

www.kwbsintamandsberg.be

vinden. Er wordt gebruik gemaakt van

Forum 77 bracht ‘ ‘t Is in de valies ’ : Opnieuw een voltreffer !

Ter verduidelijking: Voorgerechten, soe-

de cursusavonden

pen, hoofdgerechten

en

en desserten, niets

gaan door in het

is nog te heet of te

Parochiale

koud, te moeilijk of

trum van de Oude

te gemakkelijk of het

Bareel.

de

slotavond Cen-

maakt een kans door de cursisten onder handen te worden genomen. Net zoVerblijf in Landal Sonnenberg : De Moezelstreek staat ook bekend voor zijn wijn.

als vroeger zijn de

Dilemma tijdens de kookcursus 2009

Verblijf in Landal Sonnenberg : Genieten van de ongelooflijk mooie streek.


Even uw aandacht... Driekoningenfeest

Leven met een gehoorstoornis en/of

De werkgroep ‘Samen Parochie Vor-

leven met mensen die een gehoorpro-

men’ van het Heilig-Hart, organiseert

bleem hebben, is vaak een hele uitda-

op zaterdag 9 januari 2010 opnieuw

ging. Audioloog Roosje Clinckspoor ver-

het Driekoningenfeest.

telt vanuit haar kennis en ervaring, over

Met dit feest willen zij graag uw aan-

waar je moet opletten, wat je kan doen

dacht trekken op het lot van de min-

en vooral hoe je het moet doen om me-

derbedeelden in onze omgeving. Ook

kaar zo goed mogelijk te begrijpen.

voor hen zou deze periode een periode

Deze infoavond is een samenwerking

van feest en geluk moeten zijn. Jam-

tussen Markant, KAV Sint-Amandus en

mer genoeg is de realiteit vaak minder

KWB Sint-Amandsberg en gaat door op

rooskleurig.

woensdag 9 december 2009 om 20.00

De parochiale verenigingen slaan de

uur in zaal Centrum Ten Berg aan de

handen in mekaar voor een collecte-

Halvemaanstraat. Deelnemen kost 2,00

gang en een driekoningenfeest in de

Euro per persoon.

parochiale kring van het Heilig-Hart.

Info en inschrijving : Geert Verleysen, Jos

Wij willen u dit feest van harte aanbeve-

Verdegemstraat 96, 9040 Sint-Amands-

len en hopen op uw bijdrage te mogen

berg, telefoon : 09/229.14.56.

rekenen.

Ledenactie Vorige maand vond u bij de nieuwsflits de ‘ledenhanger’, een foldertje waarmee u iemand uit uw vrienden- en of kenniskring kon laten kennis maken met KWB. Graag herinneren wij u er nog even aan dat u nog steeds een korting van 5,00 Euro kan verdienen op uw lidgeld van volgend jaar door het aanbrengen van een nieuw lid. Hoe meer nieuwe leden u Zaterdag 14 november 2009 : Schoon (?) volk tijdens onze nachtelijke wandelzoektocht

aanbrengt, hoe meer korting u krijgt. Onze

bestuursleden

verschaffen

graag meer uitleg. Veel succes!

Te noteren Vrijdag 8 januari 2010 : Bezoek Planetarium Armand Pien Zaterdag 16 januari 2010 : Nieuwjaarshappening Zaterdag 14 november 2009 : Nachtelijke wandelzoektocht in Zevergem

u

Pagina 2-3: Infoavond ‘Inbraakbeveiliging’ Kookcursus - Editie 2010 Bezoek ‘Planetarium Armand Pien Pagina 4: Even uw aandacht

Zaterdag 19 december 2009

Werkjaar 2009-2010 - Afdeling 330121 - 68e Bestaansjaar - VDK 890-06140393-33

Infoavond ‘Goed gehoord’

D

Kerstontmoeting e

sfeervolle

kerstperiode

kerstprogramma met kerstliederen uit ver-

Daarna is er nog ruim de tijd voor een

vraagt om een sfeervol kerst-

schillende werelddelen en wetenswaardig-

gezellig samenzijn.

feest. Zonder bluffen mogen

heden omtrent het vieren van Kerstmis in

we wel stellen dat we daar met onze af-

andere culturen. Zij brengen wereldmuziek

Praktisch

deling al jaar na jaar in slagen. Ook voor

met een uitgebreid uniek instrumentarium

Leden betalen voor deze avond 12,00

dit jaar hebben wij een sfeervolle kerst-

en ontroerende of inspirerende poëzie en

Euro; niet-leden 16,00 Euro; kinderen

ontmoeting voor u vastgelegd. Centrale

wereldverhalen. Samen met zang, poëzie

tot 12 jaar 6,00 Euro.

gasten zijn dit jaar Arto Mundo.

en verhalen wordt u ondergedompeld in een bezielde kerstsfeer.

Arto Mundo

Inschrijven kan tot uiterlijk 15 december

2009

bij

penningmeester

Arto Mundo is een multicultureel pro-

Programma

Wilfried Van Durme, Aannemersstraat

ject dat bezield wordt door de multi-in-

Zoals de traditie het wil, starten we onze

102, 9040 Sint-Amandsberg, telefoon :

strumentalist Jacky De Munck en poëet

kerstonmoeting om 19.00 uur in de Pa-

09/228.63.42, of via e-mail : wilfried@

Krista Mistiaen. In 2006 kreeg Jacky De

rochiale Kring van het Heilig-Hart. Eerst

kwbsintamandsberg.be. Uw inschrijving

Munck de bijzondere muzeprijs van

wordt u vergast op het optreden van Arto

is pas definitief als het inschrijvingsgeld

Sabam. Dit muzikale duo was reeds

Mundo. Aansluitend, rond 20.15 uur schui-

is betaald.

op bezoek bij KWB op onze culturele

ven we aan voor de kerstmaaltijd (aperitief,

avond in februari 2008.

Orloffgebraad met kaassaus, warme groen-

Uiteraard kan u ook bij uw bestuurlid

ten en kroketten en als afsluiter een ijsje).

terecht voor de inschrijving.

Deze keer brengen ze een speciaal

December 2009

2009_12_-_nieuwsflits  

2009_12_-_nieuwsflits_kleur