Page 9

เม็ดเลือดแดง กาแฟโบราณเพื่อใช้หนี้และมีชีวิตที่ยากลําบาก และเนื่องจากสิ่งเหล่านี้ยังอยู่ เด็กรุ่นใหม่ที่เข้า ไปนั้นถ้าไม่ทําตามก็อาจจะไม่ได้เลื่อนขั้น หรืออาจจะถูกกลั่นแกล้งได้ ซึ่งทําให้เกิดปัญหาเพิ่ม จากเดิมอีกคือ ทําให้เด็กรุ่นใหม่ไม่อยากรับราชการ เพราะคนเก่งยังเติบโตช้า แล้วคนธรรมดา จะขนาดไหน เหตุผลประการที่สองคือ ระบบราชการไม่ได้ให้ค่าตอบแทนหรือเงินเดือนที่น้อยกว่า ความสามารถที่ มี หรื อ ตามระดั บ ความยากง่ า ยของงานที่ รั บ ผิ ด ชอบ ถ้ า ดู จ ากเรื่ อ งของ เงินเดือน เป็นเรื่องที่เป็นรูปธรรมมาก คุณพ่อท่านได้เล่าให้ฟังอีกว่า สมัยก่อนท่านรับราชการ ใหม่ ๆ ท่านได้เงินเดือนห้าพันกว่าบาท แต่คนขับรถของหัวหน้า เน้นว่าคนขับรถได้เงินเดือน หมื่นกว่าบาท ทั้งนี้เป็นเพราะระบบราชการไทยนั้นมีแท่งเดียว ก็เลยวัดคนที่แท่งนั้นทุก ๆ คน รวมถึ ง คนขั บ รถด้ ว ย คุ ณ พ่ อ ยั ง เล่ า ให้ ฟั ง อี ก ว่ า เพื่ อ นของท่ า นอี ก คนหนึ่ ง จบการศึ ก ษา ปริญญาตรีและโทมาจากมหาวิทยาลัยต่างประเทศ แต่กลับได้เงินเดือนเท่ากับคนที่จบปริญญา โทในไทย ซึ่งคุณพ่อเองหวังว่าระบบราชการแบนี้ควรจะเปลี่ยนเสียที จากเหตุผลที่ได้กล่าวมา ปัญหาเหล่านี้ได้ฝังรากลึกอยู่ในระบบราชการไทยมาเป็น เวลาอันยาวนาน ปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นนั้นทางคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนหรือ ก.พ. ได้รับรู้และพยายามแก้ไข จนกระทั่งมีการตราพระราชบัญญัติข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2551 ที่เป็นการเปลี่ยนระบบกําหนดตําแหน่งและเงินเดือนจากเดิมที่ใช้แท่งเดียวมาเป็น 4 แท่ง คือ ประเภททั่วไป วิชาการ อํานวยการ และบริหาร ซึ่งแต่ละแท่งจะมีขั้นเงินเดือนไม่เหมือนกัน ขึ้นกับความยากง่ายและระดับความสามารถของบุคคล ซึ่งเป็นสิ่งที่ควรเกิดขึ้นในระบบราชการ ไทยและเป็นก้าวใหม่ของการพัฒนาระบบราชการไทยอีกด้วย แต่อย่างไรก็ตาม การเปลี่ ยนแปลงนี้นับเป็นก้าวแรกก็จริง แต่สิ่งที่คนไทยทุกคน รวมถึงผู้เบียนเองต้องการเห็นคือ ระบบราชการไทยใสสะอาด ระบบที่ พ.ร.บ. ใหม่นั้นได้ใช้คือ คณะกรรมการพิ ทั ก ษ์ คุ ณ ธรรม ซึ่ ง ประเทศที่ มี ร ะบบนี้ แ ล้ ว เช่ น สหรั ฐ อเมริ ก า สหราชอาณาจักร และออสเตรเลีย ไม่ว่าระบบนี้จะดีเลิศเพียงใดในประเทศอื่น แต่จะดีสําหรับประเทศ ไทยหรือไม่ เพราะปัญหาที่เกิดขึ้นในแต่ละประเทศนั้นไม่เหมือนกัน

7

เม็ดเลือดแดง ฉบับที่ 13 "หวังว่าจะ"  

วารสารเม็ดเลือดแดง ฉบับที่ 13 "หวังว่าจะ" กุมภาพันธ์-มีนาคม พ.ศ.2552 จัดทำโดย กลุ่มข้อมูลข่าวสารและวารสารคณะรัฐศาสตร์

เม็ดเลือดแดง ฉบับที่ 13 "หวังว่าจะ"  

วารสารเม็ดเลือดแดง ฉบับที่ 13 "หวังว่าจะ" กุมภาพันธ์-มีนาคม พ.ศ.2552 จัดทำโดย กลุ่มข้อมูลข่าวสารและวารสารคณะรัฐศาสตร์

Advertisement