Page 43

เม็ดเลือดแดง ครม. ที่แท้คือผู้วิเศษ

ปลุกผีเปรต สปก. สปก. มาอีกหน

คนที่เคยอภิปราย นิ่งทุกคน

แล้วแต่ก่อนมึงเสือกบ่นกันทําไม

ปลากระป๋องวิวิฑรู ย์ก็เหม็นคลุ้ง

เป็นเรื่องยุ่งที่ชาวบ้านต่างสงสัย

ไม่ได้โกงแล้วมันเน่าได้ยังไง

แต่ได้ใจเพราะสุดท้ายไขก๊อกเอง

โอ้ละหนอรัฐบาลชุดนี้

รุกเร็วรี่เร่งทํากินกระฉับกระเฉง

จากเรื่องราวที่กลอนกานท์กล่าวบรรเลง

ตัวท่านเองคงเข้าใจในชื่อกลอน

• จึงขอหยุดหยุดชะลอชะลอหยุด

เรื่องมนุษย์ ทุกสิ่งสัตว์ สรรพสาร

สิ้นลิขิตสิ้นละครสิ้นวันวาน

ขอผู้อ่านโปรดถอดความตามวิทยา

สวัสดีครับท่านผู้อ่านทน เอ๊ะ!หรือว่าทนอ่าน บทประพันธ์ที่ท่านได้อ่านจบไปนี้คือบท ประพันธ์รูปแบบใหม่ๆที่ผมเองก็เพิ่งเคยทดลองแต่งเป็นครั้งแรก ซึ่งเรียกว่าบทละคร และเนื่องจากว่า เป็นครั้งแรกของผู้เขียนที่ทดลองเขียนบทความนี้ผนวกกับสติปัญญาและเวลาที่จํากัดของผู้เขียน จึงทํา ให้ผลงานนี้อาจไม่เป็นที่น่าพึงพอใจสําหรับผู้อ่านนัก ผู้เขียนจึงขออภัยมา ณ ที่นี้ด้วย อีกประการที่ต้องบอกเล่ากันไว้ด้วยก็คือ บทละครนี้พยายามแต่งขึ้นโดยใช้แนวคิดแบบบท ละครเรื่อง ระเด่นลันได ซึ่งเป็นการใช้คําศัพท์ที่ดูสวยงาม เรียบง่าย สามัญ และหยาบโลนปะปน กันไป(ตามความคิดผู้เขียน) เพื่อความเข้าใจจึงได้ขออธิบายเพิ่มเติมให้ท่านทราบไว้ ณ ที่นี้ สุดท้าย นี้ผู้เขียนอยากบอกว่าผู้เขียนทิ้ง สัญญะ ไว้มากมายในบทละครนี้ หากท่านตีความสัญญะได้ก็ขอแสดงความดีใจด้วย เพราะท่านเริ่มบ้าเหมือนผู้เขียนแล้ว555 สุดท้ายของสุดท้าย ขอบคุณที่กล้ํากลืนฝืนทนอ่านจนจบครบแล้วเจอกันในโลกของอักขระลีลาใน เม็ด เลือดแดงฉบับต่อไปครับ

พระยาลับแล ประพันธ์

41

เม็ดเลือดแดง ฉบับที่ 13 "หวังว่าจะ"  

วารสารเม็ดเลือดแดง ฉบับที่ 13 "หวังว่าจะ" กุมภาพันธ์-มีนาคม พ.ศ.2552 จัดทำโดย กลุ่มข้อมูลข่าวสารและวารสารคณะรัฐศาสตร์

เม็ดเลือดแดง ฉบับที่ 13 "หวังว่าจะ"  

วารสารเม็ดเลือดแดง ฉบับที่ 13 "หวังว่าจะ" กุมภาพันธ์-มีนาคม พ.ศ.2552 จัดทำโดย กลุ่มข้อมูลข่าวสารและวารสารคณะรัฐศาสตร์

Advertisement