Page 34

"ครับ" "แล้วน้องคิดแต่น้องเคยได้ทําไหม" "ผมว่ามันเป็นเรื่องใหญ่น่ะพี่ผมคงไม่ไหวหรอก" "ก็ไม่แปลกที่ว่าน้องจะคิดว่ามันเป็นเรื่องใหญ่ แต่ถ้าเป็นเรื่องเล็กๆล่ะ เช่นช่วยเหลือ เพื่อน,คนรู้จัก,พ่อ,แม่หรือคนที่น้องสามารถทําได้น้องทําไหวไหม" "คงได้มั้งพี่แต่ผมก็ไม่กล้าอยู่ดี" "พี่ว่ามันเป็นความหวังน่ะ เราไม่ต้องคิดหวังที่จะให้สิ่งใหญ่ๆดีขึ้นหรอก พี่ว่าน้อง เพียงแค่ทําดีในสิ่งเล็กๆรอบๆตัวน้อง แต่เป็นการกระทําของทุกๆคนมารวมกัน มันก็เป็นพลังที่ ยิ่งใหญ่ไม่ใช่หรอ" "ก็จริงนะพี่" "พี่ก็ยอมรับนะว่าพี่ไม่มีพลังพอที่จะเปลี่ยนแปลงประเทศชาตินี้ได้เพียงลําพัง" ( ก็ใช่ดิพี่ พี่เขาไม่ใช่เทพเจ้ามังกรโพรุนก้าสักหน่อย ) "แต่พี่ก็หวังว่าสิ่งที่พี่ทําจะช่วยให้เกิดคนที่มีความคิดและความหวังที่จะช่วยเหลือกัน และกัน อย่างที่น้องพูดมาพี่ก็เคยเจอนะที่เข้าไปช่วยเหลือแล้วโดนด่า ในวันนั้นพี่ก็น้อยใจแล้ว เคยคิดว่าทําไปเพื่ออะไร" "ใช่ไหมล่ะพี่" "พี่ก็ ท้ อ น่ ะ แต่ มี รุ่ น พี่ ของพี่ ม าบอกว่ า ถ้ าทุ ก คนท้ อ แล้ ว ใครล่ะ จะมาช่ วยเหลื อ กั น เหนื่อย ท้อ แต่ถ้าหยุดแล้วใครจะทํา พี่ถึงคิดได้แล้วทําต่อไป พี่ไม่ได้ทํางานไปเพื่อใคร ที่พี่ทํา ไปเพื่อสนองความต้องการของตัวเองที่อยากเห็นสังคมมีความสุข โดยเริ่มจากสิ่งใกล้ๆตัวเท่าที่ พี่ทําได้ แล้วน้องล่ะ"

32

เม็ดเลือดแดง ฉบับที่ 13 "หวังว่าจะ"  

วารสารเม็ดเลือดแดง ฉบับที่ 13 "หวังว่าจะ" กุมภาพันธ์-มีนาคม พ.ศ.2552 จัดทำโดย กลุ่มข้อมูลข่าวสารและวารสารคณะรัฐศาสตร์

เม็ดเลือดแดง ฉบับที่ 13 "หวังว่าจะ"  

วารสารเม็ดเลือดแดง ฉบับที่ 13 "หวังว่าจะ" กุมภาพันธ์-มีนาคม พ.ศ.2552 จัดทำโดย กลุ่มข้อมูลข่าวสารและวารสารคณะรัฐศาสตร์

Advertisement