Page 32

กระเป๋าตังค์หล่น ผมก็เลยเข้าไปหยิบแล้วเอาไปคืนลุง แต่ลุงเขาก็เข้าใจผิดไปว่าผมเป็นคน ขโมยกระเป๋าเขา ส่วนเงินที่หายไปนั้นผมไม่ได้รู้เรื่องอะไรด้วยเลย แต่ทางตํารวจก็พยายามขู่ ผมตลอดเวลาว่าถ้าไม่ยอมรับ จะติดคุกเสียอนาคตยอมๆรับผิดไปจะดีกว่า ระหว่ า งที่ ตํ า รวจกํ า ลั ง กล่ อ มแกมข่ ม ขู่ ผ มให้ รั บ สารภาพ ชายแก่ ก็ ค วั ก จะเอา ผ้าเช็ดหน้าออกมาซับเหงื่อแต่ว่ามีเงินตกลงมา 1,000 บาท ซึ่งเขาก็รู้ตัวแล้วแต่ไม่สนใจเก็บ เงินใส่เข้ากระเป๋าไป แต่ผมร้องบอกก่อน แล้วบอกให้เขาตรวจเงินของเขาอีกรอบ ทั้งเงินใน กระเป๋าเดิมและที่อยู่ในกระเป๋าเสื้อของเขา ลุงแก่ก็เหมือนจะรู้ตัวว่าเขาเข้าใจผิด แต่ไม่ยอมที่จะให้ตรวจเงิน แต่ตํารวจบอกให้ ตรวจดูให้ดี ดังนั้นจึงได้รู้ความจริงที่ว่าเงินเขาไม่ได้หายไปไหน เพียงแต่เขาแยกเก็บแล้วจํา ไม่ ได้ แทนที่ลุ ง แก่ จ ะขอโทษกลั บ บอกว่า ผมแหละที่เ ป็ นฝ่ า ยผิ ด ตั้ง ใจที่ จ ะมาขโมย แต่เ ขา ระมัดระวังตัวดีจึงไม่เสียทีพวกชาวบ้านมีบางส่วนที่รู้เรื่องก็เงียบแต่อีกบางส่วนที่ยังรุมด่าผมนั้น ผมสุดที่จะทนได้แล้ว ผมจึงร้องตะโกนออกไป "พวกคุณเกี่ยวข้องอะไรในเรื่องนี้ด้วย ความจริงก็ออกมาแล้วว่าผมไม่ได้เป็นคนเอา เงินไป ลุงเขาเข้าใจผิดไปเอง ผมอุตส่าห์หวังดีเข้าไปช่วยเก็บ แทนที่จะมีคําชมกลับมีแต่คําด่า ชาตินี้คงไม่มีหวังที่จะเจอความหวังดีจากใครอีกแล้วผมเองก็ขอเป็นอีกคนหนึ่งที่จะเลิก เลิกแล้ว ที่จะเข้าไปช่วยเหลือผู้อื่น พอกันที!!!" "ก็ทําไปเพื่อหวังผลนี่หว่า" "ลุงครับผมขอบอกตามตรงเลยนะ ผมไม่ได้อยากได้อะไรจากลุงเลย พ่อแม่ก็ให้ตังค์ ผมใช้จ่ายตลอด ไม่ต้องไปคิดอย่างที่ลุงคิดหรอก ผมอยากบอกอะไรไว้นะ ที่ลุงทําไปเมื่อตะกี้ ผมสามารถที่ จ ะฟ้ องกลั บ ลุ ง ได้ ห ลายข้ อ หา ไม่ ว่ า จะเป็ น ข้ อ หาแจ้ ง ความเท็ จ ข้ อ หาหมิ่ น ประมาท" "เออๆ แล้วจะเอาค่าตอบแทน เท่าไรล่ะ"

30

เม็ดเลือดแดง ฉบับที่ 13 "หวังว่าจะ"  

วารสารเม็ดเลือดแดง ฉบับที่ 13 "หวังว่าจะ" กุมภาพันธ์-มีนาคม พ.ศ.2552 จัดทำโดย กลุ่มข้อมูลข่าวสารและวารสารคณะรัฐศาสตร์

เม็ดเลือดแดง ฉบับที่ 13 "หวังว่าจะ"  

วารสารเม็ดเลือดแดง ฉบับที่ 13 "หวังว่าจะ" กุมภาพันธ์-มีนาคม พ.ศ.2552 จัดทำโดย กลุ่มข้อมูลข่าวสารและวารสารคณะรัฐศาสตร์

Advertisement