Page 31

เม็ดเลือดแดง

ไสติ่ง(เรือ่ งสั้น)

3/  ก=  โลกทุกวันนี้มันเป็นอะไรไปหมดแล้วมองไปทางไหน ก็ไม่เห็นความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่กัน ไม่สิ จะว่าไม่เผื่อแผ่ก็ไม่ถูก หลายคนยังมีความคิดอยากช่วยอยู่ แต่หลังจากเกิดกรณีที่มิจฉาชีพ อาศัยความใจบุญของคนเรามาหากิน ใช้ความเอื้อเฟื้อเพื่อแผ่ของคนเรามาทําให้เกิดอันตราย แก่คนที่มีใจช่วยเหลือ เช่นกรณีที่ ผู้หญิงเข้าไปช่วยเด็กหลงทางแล้วพาไปส่งบ้านแต่กลับถูก มอมยา จนต้องสูญเสียทั้งตัวและทรัพย์สิน กรณีที่อันตรายที่สุดคงจะสูญเสียกระทั้งชีวิตไปก็ เป็นแน่ อย่างเช่นกรณีที่เกิดขึ้นกับผม… ผมเคยเข้าไปช่วยเหลือลุงแก่ที่ทํากระเป๋าตังค์ตก ผมก็เข้าไปช่วยหยิบคืนให้ แต่กลับ โดนด่าแล้วหาว่าผมพยายามที่จะเข้าไปขโมยเงินของเขา ซึ่งหลังจากที่เขาตรวจเงิน ก็พบว่า เงินของเขาหายไปจริงๆ จากนั้นเขาป่าวประกาศไปทั่วว่าเงินของเขาหายไป แล้วผมคือคนที่ ขโมย ชาวบ้าน(หรือที่เรียกว่า ไทยมุง)เข้ามาด่าทอผมอย่างที่ว่าผมคงเคยไปฆ่าบุพการีของ พวกเขาเลยทีเดียว ไม่นานจากนั้นตํารวจก็มา ตอนแรกลุงแก่ที่ผมเข้าไปช่วยจะเอาเรื่องของผม ให้ถึงที่สุด ส่วนตัวผมนั้นคิดไปแล้วว่าคงจะติดคุกเป็นแน่ พวกชาวบ้านก็ด่าตลอดเวลาบอกให้ ผมยอมรั บผิ ด แต่ใ นเมื่ อผมไม่ย อมรับ ก็ก ลายเป็ นว่ าผมหน้า ด้า นหน้ าทนแถมยัง ทํา ผิด ไม่ ยอมรับผิด ตํารวจก็สอบถามเรื่องราวโดยถามลุงแก่คนนั้นว่าเรื่องราวเป็นมาอย่างไร ลุงแก่ก็เล่า ไปว่า เขาเดินมาแล้วเจอผมที่วิ่งเข้ามาจะขโมยกระเป๋าของเขา แต่เขารู้ตัวจึงร้องตะโกนให้คน ช่วย ภายหลังเขาเช็คกระเป๋าตังค์แล้วพบว่ามีเงินหายไปประมาณ 1,000 บาท ซึ่งเขายืนยัน ว่าไม่ได้ใช้ไปแน่นอน เพราะเขาจําได้ว่าตอนออกจากบ้านหยิบเงินมา 5,000 บาท แต่ตอนนี้ เหลือเพียงแค่ 4,000 บาท ดังนั้นต้องเป็นผมแน่ๆที่เป็นคนเอาเงินของเขาไป ตํารวจก็ถามผม ว่าทําไมไม่ยอมรับผิดเอาเงินคืนเขาไปจะได้จบ (ผมคิดในใจเขาคงตัดสินไปเรียบร้อยแล้วว่า ผม เป็นขโมย) ผมก็บอกไปตามตรงว่าผมไม่ได้เอาไป ผมเพียงแค่เดินผ่านมาแล้วเห็นลุงเขาทํา

29

เม็ดเลือดแดง ฉบับที่ 13 "หวังว่าจะ"  

วารสารเม็ดเลือดแดง ฉบับที่ 13 "หวังว่าจะ" กุมภาพันธ์-มีนาคม พ.ศ.2552 จัดทำโดย กลุ่มข้อมูลข่าวสารและวารสารคณะรัฐศาสตร์

เม็ดเลือดแดง ฉบับที่ 13 "หวังว่าจะ"  

วารสารเม็ดเลือดแดง ฉบับที่ 13 "หวังว่าจะ" กุมภาพันธ์-มีนาคม พ.ศ.2552 จัดทำโดย กลุ่มข้อมูลข่าวสารและวารสารคณะรัฐศาสตร์

Advertisement