Page 3

เม็ดเลือดแดง

ก่ อ นอื่ น ต้ อ งกล่ า วขออภั ย ที่ ฉ บั บ นี้ อ อกช้ า กว่ า ปกติ (มาก) อั น เนื่องมาจากปัญหาทางเทคนิคบางประการ กว่าจะสําเร็จมาเป็นรูปเล่มก็ล่วง ถึงภาคฤดูร้อน แน่นอนเราไม่ได้หวังว่าจะเกิดเหตุการณ์เช่นนี้ แต่เราก็ยัง (แอบ) หวังว่าทุกท่านจะยังคงให้การต้อนรับและสนับสนุนเราอยู่ และเราก็ (แอบ) ยังหวังอีกว่ารูปลักษณ์เม็ดเลือดแดงแบบใหม่นี้คงจะเป็นที่ชื่นชอบของ ผู้อ่านได้ไม่มากก็น้อย ที่กล่าวซ้ําคําว่า “หวัง” เยอะ ก็เพราะเราเชื่อว่าไม่ใช่ แต่ เ ม็ ด เลื อ ดแดงเท่ า นั้ น แต่ ทุ ก คนต่ า งก็ มี ค วามหวั ง อั น ที่ จ ริ ง เราแทบจะ จินตนาการไม่ออกถึงโลกที่มนุษย์ต่างไร้ซึ่งความหวัง ไม่ใช่เพราะความหวัง หรอกหรือ ที่ทําให้โลกเป็นดังนี้ในปัจจุบัน เพราะหวังที่จะสื่อสารกันข้าม ทวีปได้ เราจึงมีโทรศัพท์มือถือ เพราะหวังที่จะเดินทางอย่างรวดเร็วเราจึงมี เครื่องบินและยานพาหนะต่างๆ และไม่ใช่เพราะหวังที่จะถ่ายทอดความคิดที่ เรามีไปยังผู้อ่านหรอกหรือ ที่เป็นตัวกระตุ้นให้เกิด “เม็ดเลือดแดง หวังว่า จะ” ฉบับนี้ขึ้นมา ภายในเล่มเราจะได้พบความหวังในเรื่องต่างๆจากปลาย ปากกาของเพื่อนๆสิงห์แดงมากมาย มาร่วมรับรู้ความหวังของพวกเรา และ หากเราหวังตรงกัน ก็มาร่วมทําความหวังนั้นให้กลายเป็นความจริงด้วยกัน สุดท้ายที่เราอยากจะฝากก็คือ “อย่าสิ้นหวังที่จะมีความหวัง” Let’s go…. กองบรรณาธิการ

1

เม็ดเลือดแดง ฉบับที่ 13 "หวังว่าจะ"  

วารสารเม็ดเลือดแดง ฉบับที่ 13 "หวังว่าจะ" กุมภาพันธ์-มีนาคม พ.ศ.2552 จัดทำโดย กลุ่มข้อมูลข่าวสารและวารสารคณะรัฐศาสตร์

เม็ดเลือดแดง ฉบับที่ 13 "หวังว่าจะ"  

วารสารเม็ดเลือดแดง ฉบับที่ 13 "หวังว่าจะ" กุมภาพันธ์-มีนาคม พ.ศ.2552 จัดทำโดย กลุ่มข้อมูลข่าวสารและวารสารคณะรัฐศาสตร์

Advertisement