Page 28

/ ,7;< กลับมาพบกันอีกแล้วนะ คะกั บ สิ ง ห์ ล งพุ ง ฉบั บ นี้ เ รามี สิ่ ง ใหม่ๆ มานํา เสนอค่ะ วั นนี้ เราจะ พาเ พื่ อ น ๆทุ กคน ไปผั บ กั นค่ ะ นั่นแน่.. อย่าเพิ่งคิดไปถึงไหนต่อ ไหนนะ ผั บ นี้ เ ค้ า เรี ย กว่ า ผั บ ไร้ แอลกอฮอล์ ค่ ะ (บางคนอาจส่ า ย หน้ า ไม่ ไ ปแล้ว กั น) เพื่ อนๆบาง คนอาจจะสงสั ยไม่มี แ อลกอฮอล์ แล้วจะเป็นผับได้ไง? แล้วเค้าขาย อะไรกัน? จะบอกให้ค่ะทุกคน ร้านนี้เค้าชื่อร้าน “บ้านเพื่อน” เพิ่งเปิดกันสดๆใหม่ๆยังไม่ถึง เดื อ นเลยค่ ะ ร้ า นนี้ เ ค้ า ขายน้ํ า ปั่ น ทุ ก ชนิ ด ไม่ ว่ า จะเป็ น น้ํ า ผลไม้ โกโก้ ชาเย็ น นมสด นอกจากนั้นยังมีกับแกล้มเป็นขนมปังปิ้งหน้าต่างๆให้เลือกรับประทานกันอีกมากมาย แต่ที่ทํา ให้ร้านนี้ดูเหมือนผับก็คือร้านเค้าเปิดตอนกลางคืนตั้งแต่ 6 โมงเย็นถึง 5 ทุ่ม การตกแต่ง ร้านก็เป็นแบบผับมีเบาะ โซฟาให้นั่ง เปิดไฟสลัวๆ เปิดเพลงชิวๆ (แว่วมาว่าตอนนี้เค้ากําลังจะ หาวงดนตรีมาเล่นประจําที่ร้าน) แต่จริงๆแล้วร้านนี้เค้าก็มีคอนเซปต์ตามชื่อร้านเค้านั่นแหละ เค้าอยากให้มานั่งร้านเค้าแล้วรู้สึกเหมือนมาเที่ยวบ้านเพื่อน ถึงจะไม่สั่งอะไรแต่ก็ขอให้มาเหอะ อยากให้รู้สึกสบายๆ มานั่งอ่านหนังสือเพลินๆ มาร้องคาราโอเกะก็ได้ หรือมานั่งเมาส์เรื่อง ส่วนตัวหรือเรื่องชาวบ้านอะไรก็ได้ สบายๆ คนขายร้านนี้ก็เป็นนักศึกษานี่แหละ(ส่วนมากอยู่ คณะเราทั้งนั้น) ทําให้ร้านนี้ดูเป็นกันเองมากขึ้น ราคาก็ถูก ทุกแก้ว 20 บาทราคาเดียว

26

เม็ดเลือดแดง ฉบับที่ 13 "หวังว่าจะ"  

วารสารเม็ดเลือดแดง ฉบับที่ 13 "หวังว่าจะ" กุมภาพันธ์-มีนาคม พ.ศ.2552 จัดทำโดย กลุ่มข้อมูลข่าวสารและวารสารคณะรัฐศาสตร์

เม็ดเลือดแดง ฉบับที่ 13 "หวังว่าจะ"  

วารสารเม็ดเลือดแดง ฉบับที่ 13 "หวังว่าจะ" กุมภาพันธ์-มีนาคม พ.ศ.2552 จัดทำโดย กลุ่มข้อมูลข่าวสารและวารสารคณะรัฐศาสตร์

Advertisement