Page 16

สัญญาต้องเป็นสัญญา... ญา...จริ ...จริงหรือ จากความเชื่อเกี่ยวกับดินแดนแห่งพันธะสัญญาดังกล่าว แม้ว่าชาวยิวจะอพยพไปยังที่ แห่งใด แต่ชาวยิวทุกคนในทุกยุคสมัยรู้ดีว่า วันหนึ่ง ตนจะได้กลับไปอยู่ด้วยกันใน( National Homeland) ของตน จนกระทั่งในช่วงปลายศต.ที่19-20ขบวนการไซออนิสม์(Zionism)ได้ ถูกก่อตั้งขึ้นโดย ดร.ธีโอดอร์ เฮอร์เซิล โดยมีจุดประสงค์คือให้ชาวยิวทั่วโลกอพยพกลับคืนสู่มา ตูภูมิเดิมที่ดินแดนปาเลสไตน์ รวมทั้งจะต้องมีความเป็นมิตรและร่วมมือกับชาวปาเลสไตน์ใน การอยู่ ร่วมกั น แต่ใ นความเป็นจริงแล้ วนั้นไม่ได้เป็ นไปตามที่กล่ าว ความสัม พันธ์ร ะหว่า ง ชาวยิวกับชาวปาเลสไตน์ไม่สู้ราบรื่นดีนัก ต่อมาหลังสงครามโลกครั้งที่2 รัฐอิสราเอลได้ถูกสถาปนาขึ้นในดินแดนปาเลสไตน์แต่ อิสราเอลก็ไม่ได้รับการรับรองทางการทูตจากกลุ่มประเทศอาหรับทั้งด้านพฤตินัยและนิตินัย และได้ร่วมกันโจมตีอิสราเอลหลายครั้ง ในการรบทุกครั้งฝ่ายอาหรับก็เป็นฝ่ายปราชัยตลอด ซึ่งนั่นก็หมายถึงการขับไล่หรืออพยพ ลี้ภัยของชาวอาหรับออกมาจากดินแดนปาเลสไตน์ ใจร้าว…. ว….ครั ….ครั้งแล้วครั้งเล่า จ น เ มื่ อ เ ร็ ว ๆ นี้ ไ ด้ มี ก า ร โ จ ม ตี อิสราเอลได้เริ่มขึ้นอีกครั้ง โดยในครั้งนี้กลุ่ม ฮามาส (ขบวนการก่อการร้าย… ให้คํานิยาม โดยอเมริกาและเหล่าพันธมิตร ) ได้ยิงจรวด เข้าไปในอิสราเอล จนอิสราเอลทนไม่ไหวจึง โจมตีฉนวนกาซา ฐานที่มั่นของกล่ม ฮามาส ซึ่ ง เป็ น แหล่ ง ชุ ม ชนของชาวปาเลสไตน์ ยังผลให้มีผู้เสียชีวิตหลายร้อยคนจนใกล้หลัก พันเข้าไปทุกที ชีวิตของชาวปาเลสไตล์ตอนนี้ เหมือนอยู่ในนรก แต่ละเสี้ยววินาทีผ่านไปด้วยความลําบากยากเย็น แม้ว่าคณะมนตรีความ มั่นคงแห่งสหประชาชาติจะมีม ติให้อิสราเอลหยุดโจมตีปาเลสไตน์ แต่ทว่าตําตอบที่ได้รับคือ

14

เม็ดเลือดแดง ฉบับที่ 13 "หวังว่าจะ"  

วารสารเม็ดเลือดแดง ฉบับที่ 13 "หวังว่าจะ" กุมภาพันธ์-มีนาคม พ.ศ.2552 จัดทำโดย กลุ่มข้อมูลข่าวสารและวารสารคณะรัฐศาสตร์

เม็ดเลือดแดง ฉบับที่ 13 "หวังว่าจะ"  

วารสารเม็ดเลือดแดง ฉบับที่ 13 "หวังว่าจะ" กุมภาพันธ์-มีนาคม พ.ศ.2552 จัดทำโดย กลุ่มข้อมูลข่าวสารและวารสารคณะรัฐศาสตร์

Advertisement