Page 13

เม็ดเลือดแดง ลูกของเธอจะได้มีสิทธิ์ในราชบัลลังก์ แต่ท้ายที่สุดสิ่งที่ทําลายแอนก็ไม่ใช่อะไรแต่เป็นความ ทะเยอทะยานที่ไม่สิ้นสุดของตัวเอง

พระเจ้าเฮนรี่ที่ 8 ยังได้พิสูจน์ให้ เห็นแล้วว่าผู้หญิงมีมารยาเป็นอาวุธที่ร้า ย กาจอยู่ กับ ตัว และบุรุ ษก็ พร้ อมที่ จะตกเป็ น ทาสของมัน ได้ต ลอดเวลา แม่ ของแอนได้ พูดกับเธอตอนที่จะถูกส่งไปฝรั่งเศสว่า “... จงเรียนรู้วิธีการที่จะได้มาซึ่งสิ่งที่ปรารถนา จากบุ รุษโดยที่ ไม่ต้ องกระทืบ เท้า ..” ในอี ก นัย หนึ่ ง ก็คื อการเรีย นรู้ก ารใช้ม ารยาของ ผู้หญิงนั่นเอง และแอนก็ทําตามที่แม่ได้บอก ไว้ จึงไม่ใช่เรื่องแปลกที่เธอสามารถปั่นหัว พระเจ้าเฮนรี่ได้อย่างง่ายดาย จนพระองค์ ทรงลุ่ม หลงในตัวเธอและยอมรับว่าแอนมี อํานาจเหนือพระองค์ ความปรารถนาในตัวแอนทําให้พระองค์ยอมสละทุกสิ่ง ไม่ว่าจะเป็นหย่า ขาดจากมเหสีคนเก่าที่นําไปสู่การแตกหักกับกรุงโรมหรือยอมให้แอนขึ้นเป็นราชินีท่ามกลาง เสียงตะโกนด่าของประชาชน แต่ความลุ่มหลงนั้นก็อยู่ได้ไม่นาน เมื่อพระองค์ได้สิ่งที่ปรารถนา แล้ว แอนก็กลายเป็นของตาย ความสัมพันธ์ระหว่างพี่น้องตระกูลโบลีนก็เป็นอีกประเด็นที่ค่อนข้างจะลึกซึ้ง ทั้งสาม พี่น้องสนิทสนมและใกล้ชิดกันมาก ดังจะเห็นได้จากเมื่อแอนพบเจอกับเหตุการณ์ที่ยากลําบาก เธอก็เลือกที่จะให้พี่น้องทั้งสองอยู่ข้างกาย หรือในท้ายที่สุดคนที่ไปขอให้ไว้ชีวิตแอนก็คือแมรี่ นั่นเอง ความรักระหว่างพี่น้องเป็นสิ่งสวยงาม แต่ความรักที่แมรี่มีให้กับแอนนั้นมากเกินไป จนทําให้แมรี่กลายเป็นตัวละครที่ไม่ค่อยสมจริง เพราะแม้จะเป็นพี่น้องกันแต่แอนก็ทรยศต่อ แมรี่อย่างไม่น่าให้อภัย มนุษย์ที่มีเลือดเนื้อและจิตใจหากตกอยู่ในสถานะอย่างแมรี่คงตัดขาดพี่ น้องกันไปแล้ว

11

เม็ดเลือดแดง ฉบับที่ 13 "หวังว่าจะ"  

วารสารเม็ดเลือดแดง ฉบับที่ 13 "หวังว่าจะ" กุมภาพันธ์-มีนาคม พ.ศ.2552 จัดทำโดย กลุ่มข้อมูลข่าวสารและวารสารคณะรัฐศาสตร์

เม็ดเลือดแดง ฉบับที่ 13 "หวังว่าจะ"  

วารสารเม็ดเลือดแดง ฉบับที่ 13 "หวังว่าจะ" กุมภาพันธ์-มีนาคม พ.ศ.2552 จัดทำโดย กลุ่มข้อมูลข่าวสารและวารสารคณะรัฐศาสตร์

Advertisement