Page 1


J.Bta, Zbala eskola 1911.urtean sortu zen. • Gizartearekin batera eraldatzen ari den eskola gara. 1991-92 ikasurtean B eredua sortu genuen eta 1996.urtetik aurrera gurasoek eskatuta eta Eusko Jaurlaritzak onartuta D eredua bakarrik eskeintzen ari ginen • Gaur egun D ereduko lerro bakarreko eskola gara.


Klaseko Blogga// Blog Blog de de aula aula

Informatika Gela / Aula Aula de de Informática Informática

Eskola 2.0

Arbela Digitalak Geletan / Pizarras Pizarras Digitales Digitales en en todas todas las las aulas aulas

Ordenagailuak Ordenagailuak Geletan Geletan Ordenadores en en todas todas Ordenadores las aulas aulas las

Informazioa bilatu (internet, entziklopediak, programak, ...) Búsqueda Búsqueda de de información información (internet, (internet, enciclopedias, enciclopedias, programas…) programas…)

Informazioaren trataera eta erabilpen egokia, era autonomo eta kritikoaz. Tratamiento Tratamiento de de la la información información y y su su adecuada adecuada utilización utilización de de manera manera autónoma autónoma y y crítica. crítica.


Bizikidetza Plana Plan de convivencia


k: a r e e t r i o k a r a t e u z K Egun bat A I G E T K IIA G K E A T G BARNEs díaass:: BBAARRN E E T E N varios dí ss d dee vario cciia n a a t s n E a t s E

ko, e z t u g a z k: ea e a n r u e r e t u r g i n k, i i teko r a u b t o n l u n g k, E ki a e o r k a i i g a o g l en eko d a n r e e z e t t n r i la ra, e ll p e d o , o e t a d n r e i o i t d n m l i e n cimi o oc ,, c no s o zinema o c d s a t o a d r a k… m a e ass ttrata ncie u ss,,… t t m s … tto r e o r l t e o z s a t o r s l e n a i o a d o c c i s , n k n a s o u d a c i : c , a: un giicas díía óg nd olló de u co un as e ec das ass de ,, ssa da a S alliid r e alliid p a Sa r ó e , e p n ,, c o ciine, ó n r o o t n n r e o t n e


Eskolako Eskolako eremuan eremuan egiten egiten diren diren ekintzez ekintzez gain, gain, asteburuetan asteburuetan ere ere izaten izaten dugu dugu zer zer egin: egin: irteera irteera kulturalak, kulturalak, Bizkaia Bizkaia ezagutu, ezagutu, mendi mendi irteerak, irteerak, ‌ ‌ Irteera Irteera batzuk batzuk oso oso arrakastatsuak arrakastatsuak izan izan dira, dira, Mundakako Mundakako aratusteak aratusteak eta eta Bakio Bakio ezagutzeko ezagutzeko bisita, bisita, adibidez. adibidez.

i d n

la a b Za

Hainbat Hainbat eta eta hainbat hainbat jarduera antolatu jarduera antolatu ditugu ditugu denon denon gozamenerako, gozamenerako, ikasle ikasle zein zein familia. familia.

k a de l Ta

e M Herri Herri mailan, mailan, gure gure inguru inguru hurbilean hurbilean antolatu antolatu diren diren proiektu proiektu eta eta prozesuetan prozesuetan ere ere parte parte hartzeko hartzeko aukera aukera izan izan dugu, dugu, kasuren kasuren kasu, kasu, Getxo Getxo Berpiztu! Berpiztu! prozesua. prozesua.


eta k z a r r a M Ingelesa k a l o r i k i t M ul Dantza a t e k a t s i Irr a Antzerki Txino i k i x T l o r Ki i d n e M a l Zaba Taldea k a l a r u t l u Irteera k tu u g a z e a i Bizka


Irakurketa eta ulermena landu. Liburu bati buruzko mahai inguruak antolatu. Teknologi berriak irakurketan erabili. Testu ezberdinen antolaketa landu. Interneterako sarbidea: liburuak online, liburuen eta idazleen informazioaren bilaketa‌ Argitaletxeetako berrikuntzez informatu. Geletako liburutegiak sortu eta berritu.

Libururen mailegua. Etxerako lanetan eta ikasteko tekniketan laguntzea. Lanak burutzeko, liburu eta entziklopedia kontsultetan laguntzea. Ipuin kontalariak. Ortografia. Hiztegi eta irakurketa bultzatzeko tailerrak egin. Irakasleei lagundu, geletako ekintzetan. Erakusketak antolatu.


San San Martinen Martinen Kudeaketa Kudeaketa zuzena zuzena

Zabalan Zabalan


www.zabalaeskola.es

Eskola aurkezpena  

J.B. Zabala aurkezpen orokorra

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you