Page 1

Yaveâ Chuùa Chieân Tv. 22

  

     

Bb

Gm

  

F

 



 

Ngöôøi ñöa

 

  

Laïy

    F

1. 2. 3. 4.

  

toâi

ñeán

  

Eb

nôi



  

loøng



F

Eb

toâi

khoâng

   D

Bb

Cho

   

 

Eb

xanh

ñeïp

töôi.

 



 

 

  

öu

phieàn

 



  

coù

Cm

F

F7

Chuùa keà Bb

D

Ngöôøi chaên toâi theo ñöôøng ngay chính, chính vì Duø bao phen hieåm hoïa thao tuùng chaúng laøm aên Baøn toâi coã ñaày maâm quyù tröôùc maët Nhaø Ya - veâ toâi nguyeän nöông naùu ñeå taï

    Cm

 

Eb

D

Ngöôøi luoân luoân giöõ Duø bao phen keû Daàu treân toâi ñoå Nhaø Ya - veâ quyeát



A

gìn lo thuø xoâng traøn tuoân loøng cö

Bb

beân.

Cm

D

G7

maøu Ngöôøi ñöa toâi ngôi nghæ. muøng hoàn toâi khoâng nao nuùng. nhaèn Ngöôøi ban muoân ôn thaùnh. ngöøng ñôøi toâi luoân vui höôûng. A

Bb

luùc



A6

gaëp

nuùng

D

Gm

duø

nao



ñôøi.

Gm

heà

  

Bb6

Cm7



F7

Gm

Gm

Cm

Bb

Bb

Ñeán nhöõng nôi coû xanh töôi qua phuùt giaây mòt Daãu traûi toâi böôùc chaân nhoïc Giuùp söùc ôn ñoå tuoân khoâng Phuùc vôùi Cm



toâi treân

   



 

Eb

Am

F

D7

F

 

trong coû

  

F



Bb

nöôùc

  

Gm



F7

  

Am(b5) Gm

Ñaáng chaên daét

Ya - veâ Chuùa Chieân!

         thì

Ab

  

Bb

Ñk: Laïy Ya - veâ Chuùa toâi! F

Lm. Thaønh Taâm

D

Eb

F

D

G7

Danh Thaùnh Ngöôøi. toâi ngaõ loøng. bao quaân thuø. ôn suoát ñôøi. C

D

Gm





laéng vì Ngöôøi yeâu thöông toâi. ñaùnh nhôø Ngöôøi toâi an taâm. röôùi röôïu traøo nôi ly boâi. truù ngaøy tröôøng mieân thieân thu.

 

YaveChuaChien  
YaveChuaChien  

chính nöông thöông chính,     chaúng thu. maøu hieåm mieân ngôi Daàu xoâng nuùng Nhaø Nhaø quaân ngaøy phieàn nghæ. nhaèn nuùng. nhoïc t...