Page 1

Xin Toû Loøng Töø Bi Tv. 84

       F

    

Am

3

Ñk: Xin toû loøng töø

   Bb





C7

  



ñaây ñaây sinh

cöùu phuùc traùi

ôn bao hoa

Dm



ñoä loäc ngoït

Bb

 quang minh khaép

cuûa doïn ñòa



  

Dm

 

Gm

 

Ngaøi cho chuùng con. Vaø 3

Am

xin ban ôn cöùu

Dm

 



    3

Eb

3

 

laø lôøi chuùc bình 1. Haõy nghe ñieàu Chuùa phaùn ñoù con. 2. Vaâng bao ñieàu thieän haûo Chuùa ñaõ ban xuoáng traàn 3. Kìa xem söï trung tín nhaân haäu nay ñaõ gaëp

   

 

Gm

vinh coâng treân

F

an. Vaø gian. Vaø nhau. Naûy

 

cuûa

F

thoaùt cho chuùng

C7

bi

Peter Traàn



Ngöôøi ñöôøng caàu

 

daønh daønh bình

Gm

C

3

cho cho an

ai ai coâng

toân toân minh

C

 

seõ cho coâng

F

sôï sôï tìm F

traøn Ngaøi bình

lan ñeán ñeán

khaép cöùu thoáng

nôi. ñoä. trò.

 Chuùa. Chuùa. ñeán.



 

Ñeå Söï Vaø

xintolongtubi  
xintolongtubi  

trung   khaép cöùu thoáng vinh coâng treân gian. sinh     Ngaøi bình an xuoáng Chuùa Chuùa Ngöôøi ñöôøng caàu an. Chuùa. Chuùa. bình b...