Page 1

Xin Thöông Con Tv. 50 Am

  

G

    

E7



F

Dm

G

     Dm

   F

 

con ñi

chaát.

   G

thöông khoan Dm

 

Chuùa Chuùa Em

  

chöùa.

G

xin bao

khi höông

 

röûa haèn

con töôùi

tan thöông

ñi. ñau.

 con. nhaân.

 

Ñöøng Ñöøng

haõy taùi

ban sinh

 

2. Em



cho



con con

 

C

taëng hoàn



tinh

cho con



thaàn



caùch caùch



  

con. ñaây.

Ôn Ñoåi

 

trung

Chuùa. luoân.

naêm

Toäi Laøm

cuûa dòu

loãi

laàm

khoûi khoûi



1.

Thaùnh môùi ...

 

kieân.

 

Thieân Thieân



Linh

  

Em



xa xa

Am

choàng

Chuùa ôi haõy Chuùa ôi ñaày

Ñk: Chuùa! Chuùa!



      

Ngaøi.

  

F

ñuoåi ñeå



khen

1. C

Am



choái con

Bao thaùng Con seõ ...

haân hoan ca

  

 

töø hoàn

E7

   

röûa ...

ñaõ maùt

C



thöông xin Chuùa haõy con trong traéng töïa

Duû tình

 

2. C

Ngaøi

     

Dm

Chuùa veát

Am

E7

   

Vì nhieàu Duøng caønh

E7

 

 

  

thöông con. nhö boâng.

C

    

Intro...

Am



Nhan. Nhan.



ñaày



chan

xinthuongcon  

   Con khoan Nhan. Nhan. khen hoan chan Linh bao Tv. 50 ban cho con con con con cho Ngaøi röûa ... haân   trung trong   Intro... con....