Page 1

Xin Sai Thaùnh Thaàn Tôùi Ngoïc Linh

Tv. 103

 

 

Ñk: Laïy



Laïy

Chuùa! Xin

     

G7

    

 

C

F

môùi

C7

Ngaøi. Ngaøi. Ngaøi. laïi. beàn.

  

AÙo Chuùa Chuùng Chính Tieáng

  khoaùc daãy tay neân con

naøy.

Chuùa bieán böõa taét Chuùa

F

Hoàn Laïy Kìa Laøn Hieån

tôùi

 

    

Thaàn

tôùi

muoân muoân aân luoân Chuùa

 vaïn vaïn hueä laøm laø

 aùnh aùnh Chuùa Chuùa chính

 haøo haøo ñaày hæ nieàm

Haõy Coâng ngöôùc Chuùa muoân

Chuùa coù nôi seõ Chuùa

muoân ai tay trôû vui

 

Ngaøi maëc toaøn oai phong laãm hoaøn toaøn thöïc khoân ngoan thaùnh khi voäi vaøng löôïm ngay Chuùa sinh Ngaøi ñaõ taëng ban khí loøng naøy caàu mong vui yù G7

 

C

 quang. quang. dö. hoan. vui.

Em

 

    



   

D

canh taân

canh taân

Am

Am

ñeå

hôõi! Chuùa! thuù khí Chuùa

toâi Thieân muoân sinh vinh

thôø vaøn loøng lieàn taïo

ñeå

F

con voâ no hôi taùc

Thaàn

Em

  

Laïy Thieân Quaû thieân Ñôïi mong Laø chuùng Kyø coâng

G

1. 2. 3. 4. 5.

 

 



naøy.

maët ñaát

G

G

 

maët ñaát



   

C/e

 

sai Thaùnh

C

 



sai Thaùnh

 





F

Chuùa! Xin

   

môùi

 

C

ñoåi

ñoåi

    möøng trình nhìn maø ñôøi

haùt cuûa leân laáy vöõng

Dm

truøng cao naøo xieát Ngaøi thöông veà caùt möøng haân

caû. keå. ban. buïi. hoan.

Am

 lieät. thieän. taëng. naøy. Ngaøi.

 

 

  

Caåm baøo Ñòa caàu Ngaøi maø Moïi loaøi Troïn cuoäc

Ngaøi ñaày môû döïng ñôøi

xinsaiThanhThantoi  

sinh sinh Caåm thaùnh Chuùa vui vui khi tay oai Chuùa! Coâng    Chuùa Chuùa Chuùa Chuùa Chuùa Chuùa Chuùa Chuùa Chuùa chuùng thöông  Nga...