Page 1

Ñaùp Ca Leã Hieän Xuoáng

Xin Sai Thaùnh Thaàn Haûi Nguyeãn

Tv. 103, 1ab; 24ac; 29bc-30; 31; 34

   

G

    G

ñeán

  

Chuùa xin

sai Thaùnh

Thaàn,



 



vaø

xin

canh

taân

boä

maët

vaø

xin

canh

Em



 

 

 

toâi Ngaøi vui vì xanh ñaày

D

    cuoäc maët chôø

cuûa ñòa ôû

 

 

quaù ö Chuùa luoân daãy muoân G

Ngaøi. caàu. Ngaøi.

vó quan sinh

G

taân

maët

  tuïng ngaøn trôøi

Thöïc Ngaøi Thuï

Ñòa caàu ñaày Ngaøi gôûi söï Tình Ngaøi roäng

ñaát. B7



  

Laïy Thieân Chuùa Loøng toâi söôùng Bieån khôi ngaùt

Chuùa. kieáp. ñaát.

  

kyø ñaët taïo

thay Linh gian

dieäu Thaàn traàn

Em

ñaát.

Em

 

ñaïi. phoøng. vaät.

 

traùi

Bm

Bm

 

G



G

ca Haõy 1. Linh hoàn toâi ôi! 2. Khaån nguyeän vinh quang Chuùa muoân sinh 3. Tay Ngaøi quyeàn naêng taùc D

 D

sai Thaùnh Thaàn Chuùa



Chuùa

 

 

Bm

Em

Thaàn

D7

    

 

Am

 

D

Xin sai Thaùnh

  

 

ñeán

      

G

  

    ÑK: Laïy

D

bao coâng troâng coi luoân mong

Bm

 

daãy loaøi thuï soáng vaïn vaät khaép vaïn vaät

  

taïo ñöôïc ñöôïc

cuûa taùc höôûng

Em

Ngaøi. thaønh. nhôø.

xinsaiThanhThan-tv103  
xinsaiThanhThan-tv103  

Linh ÑK: Laïy bao sai Thaùnh Thaàn   boä maët thay    trôøi ñaát.   muoân muoân sinh sinh   vui Ñaùp Ca Leã Hieän Xuoáng Tình Chuùa...