Page 1

Xin Ngôïi Khen Cha Lm. Thaønh Taâm

Tv. 102

   

 

Am6



Am7



3

Ñk: Chuùng con xin ngôïi D

  Baây

  1 A. 1 B. 2 A. 2 B.

F

Vì Vì Vì Vì

Vì Vì Vì Vì

 



 

giôø

vaø

maõi

maõi.

    

Am6

Cha!



Chuùng con xin

  

Al

nhöõng nhöõng nhöõng nhöõng

aân ta than xuaân

hoàng toäi laàm ngaøy

nhöõng maõi nhöõng nhöõng

kyø veà nieàm chieàu

coâng sau vui thu

lu

A

-

Chuùa Chuùa Chuùa coù

thöông khaáng caát muoân

ban thöông xa hoa

Am

 Chuùa Chuùa Chuùa laù

ra vaãn thöông caây

tay yeâu ban rôi

ia! E7

D

-

Ngöôøi.

  

E7

- le

  

ôn

      

Am

taï

C

C

Am7

3

D

Am

khen Em

Am



 

Am

traøn tha ñôøi töôi

E7

oai thöông ñeâm aâm

lan. thöù. ta. thaém. Am

huøng. hoaøi. ngaøy. thaàm.



xinngoikhenCha  

thu vui xin xin tay oai 3 3 tha khaáng Chuùa Chuùa Chuùa Chuùa Chuùa Chuùa thöông thöông thöông thöông  lan. nieàm hoàng thaém. thaàm. ngaø...