Page 1

Xin Daãn Con Veà Nuùi Thaùnh Lm. Kim Long Tv. 42

        G

C

D

G



Ñk: AÙnh saùng vaø chaân

A

 

D



G

  

    Chuùa, raãy, hôõi,

G

 

Chuùa: maõi, Chuùa,

D7

  gaàn vì moät

 

Ngaøi Ngaøi nieàm D7

  

raèng bò vì

 



lyù Chuùa

 

G







loøng con söôùng nôi laø naùu caäy troâng Chuùa

 

Ngaøi ñòch Ngaøi

 

laø thuø laø

Am



G



vui. thaân. ñi.

 

 

seõ Con Sao Chuùa seõ Toâi



ñi.

Tieán maõi veà treân Am7

 

Thöôïng uy Thieân

Ñeá hieáp Chuùa

 

tieán tôùi baøn thôø nôõ choái töø ruoàng roái thaùn saàu hoàn C



Em

D7

 

 



gaûy ñeå coøn

ñaøn tuyeân xöng con ñieâu linh ca ngôïi danh G

 

D

     

1. Con seõ 2. Sao Chuùa 3. Sao boái

D7



D

    

 

Ngaøi.



G

Am

xin daãn böôùc con

D

Nuùi Thaùnh, veà choán quang minh

D

Em

 

con. luoân. toâi.

xindanconveNuiThanh  

  Thaùnh, xin Chuùa Chuùa Chuùa Chuùa Ngaøi ñòch Ngaøi linh ca vui. Chuùa, maõi veà nieàm ruoàng tuyeân saùng vaø Ngaøi Ngaøi Ngaøi. chaân...

Advertisement