Page 1

Xin Cho Lôøi Con Lm. Kim Long

Tv. 140

      Ñk: Xin

D





 

 

 

  

cho

lôøi

con

keâu

khaán

nhö

aùng

höông

traàm

nheï

A7

leân

tröôùc

toân

nhan

Ngaøi.

D7



3





G

 

  

tha

thieát

naâng

cao

Chuùa

B



1. Xin 2. Xin 3. Xin

Ngaøi Ngaøi Ngaøi

gìn ñöøng ñöøng

vöông thöông con

bao nghe luoân

doái tieáng ngöôùc 3

D

naøy Ngaøi thuø

böøng loøng troøng

leân con baãy



Ñoâi

tay

nguyeän

luoân

D7

daâng

giöõ nôõ thí

moâi trôû boû

mieäng maët maïng

ñôøi. naøi. Ngaøi.

saùng ngôøi ngoïn öôùc nguyeàn troïn chuùng gaøi Ngaøi

chieàu

löûa ñôøi ñaåy

  nao. 3

 nhieãm ñoaùi maét

con ñi con

ñöøng vaø naøy

ñeå xin ñoâi

cho hoan con

3



Xin Haân Cho

tinh

C

 

 G

Am

G



leã

3

  

nhö

D7

3

E7



3

gian trong van con troâng leân

A

 

nhaän

C

   

   

3

A

C

Em

 

D7

 

D

3

Am

 



 

bay

taán







3





 

  

3



G

Am

3

traùi naùu thoaùt

tim thaân möu

con nôi quaân

G

meán yeâu soáng tinh chuùng sa

 Ngaøi. tuyeàn. vaøo.



xincholoicon  
xincholoicon  

nao. thieát naâng nguyeàn nguyeän    tim maïng   mieäng nhieãm xin 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 tha vöông chuùng chuùng tinh thöông meán leâ...