Page 1

Vònh Ca 127 Am

C

3          3

1. Phuùc loäc cho ngöôøi bieát toân sôï 2. Phuùc loäc dö traøn ñoå treân nhaø 3. Ñoù laø aân loäc Chuùa ban ñaày

G



E7

      

 

 3

Chuùa. Phuùc loäc cho ngöôøi soáng theo ñöôøng ngöôi. Phuùc loäc möa nguoàn vôùi bao haïnh tay. Nhöõng ai toân sôï kính yeâu moät

3

F

3

Dm

3

3

 

3

     

loái. Coâng phuùc tay ngöôøi laøm ra seõ an loøng. Bao nhieâu haïnh vaän vaø phuùc loäc dö phuùc. Con caùi cuûa ngöôøi töïa nho quyù sinh choài. Nhö caây tuyeät vôøi hieàn theâ baïn vui Chuùa. Xin Chuùa cho ngöôøi ñöôïc xem thaáy mai ngaøy. Gia Lieâm thònh ñaït hieån laâm trong laâu



















Thaät

laø

haïnh

phuùc

cho

ai

khieâm

cung

cho

Am



traøn. cöôøi. ñaøi.

Ñk: 3

Dm

   

3

G

3

    



 

sô tim luoân ngaây thô loøng khoâng kieâu E



   Chuùa. Dm

thöông

yeâu

thöông

ban

phuùc

vui

voâ

3

trong

haõnh nhöng luoân trung trinh meán yeâu moät

yeâu

an

soáng

     

Chuùa

nieân

soáng,

3



3

 

 

ñôn



 

 

 

keû



 

 

 





 

C

 

 



 

 

3

3



Am

Seõ ñöôïc Thieân

C

C





 3

3

E7

 

tình

3

G

 

C



bieân

vaïn 3

 







yeâu

vôùi

thaùnh

aân

3

  thieân

3



ngaøy



huyeàn

 

seõ Am

 

sieâu.

vinhca127  
vinhca127  

      Seõ ñöôïc Thieân vui nguoàn tay Coâng Lieâm Chuùa Chuùa Chuùa trinh thöông Nhöõng Chuùa. Chuùa. Chuùa. tay. kính thònh Phuùc Phu...