Page 1

Thaùnh Vònh 95 Loan-Haûo

CN 2 TN - C C

   

Dm7





ÑK: Haõy loan truyeàn cho muoân Dm

Em7



 

Am



 

 

truyeàn cho muoân

F

Dm7

daân

bieát nhöõng

Dm

  Chuùa Chuùa Chuùa leã

moät haõy hôõi böôùc



baøi ngaøy moïi vaøo

ngaøy tieàn

G

 

toaøn Ngöôøi quyeàn sôï

  G

tuïng kyø quang daân

 

theå raát vôùi tröôùc

  ñòa vinh vinh Nhan

C

  

F

daân bieát nhöõng G

C



ca loan daân ñình

caàu. hieån. döï. Ngöôøi.







Danh coâng xöùng Ngöôøi

Ngöôøi cuûa Danh coâng

ñi. Ngöôøi. Ngöôøi. bình.

C

G

   

C

 

kyø coâng

Chuùa

   laøm.

1. 2. 3. 4.

Am

Truyeàn

Chuùa daân Chuùa haõy Dm

Haùt leân möøng Noùi cho moïi Haõy daâng veà rao Ngöôøi laø



Haùt leân möøng cöùu ñoä Ôn Haõy daâng veà Haõy böng cuûa

Haùt leân möøng Keå cho ngaøn Haõy daâng veà Khaép ñòa caàu

 

F

môùi. baùo. nöôùc. Chuùa.

Haõy loan

C7

C7

1/98

G

kyø coâng Chuùa laøm.

G7



D7

  

 

G

C

G

Chuùa nöôùc Chuùa Vua

hôõi bieát uy run

 

chuùc hay vinh xöû

tv95  

run böng muoân muoân rao                 Khaép quyeàn  Truyeàn Chuùa Chuùa Chuùa Chuùa Chuùa Chuùa Chuùa Chuùa Chuùa ca Ch...