Page 1

Laïy Chuùa Tv. 8

G

      D7

     

    

    

      

Am7

Dm

    Ñk: Laïy

G

 

    

C

 



Chuùa!

Laïy

    

Laïy Chuùa toâi

Am

 

G

Thieân Chuùa

cuûa

ôi!

Chuùa

C

F

  Ngaøi

 

Ngaøi

vang

khaép

xanh toâi Dm

 

sao toâ F

 

chi, thuù Gsus4



taâm toâi

ñòa

  ñòa

kyø ñeïp

huy toâi

hoaøng baèng

  laø doïc

 

     

  

caàu.

   Chuùa keùm

gaày döïng gì thaàn

ñoaùi thoáng

 

an vinh

baøi. döï.

nhaân chim

laø caù

chi? nöôùc.

G7

nhìn trò

chaêm cho

soùc ñeán

 

C

D7

ñeâm muoân

ngaøy. ñôøi.

saùng Chuùa

ngaøn ñieåm

ngöôøi laø loaøi muoân

Sao Chuùa Chuùa ñaõ C

Con Muoân

    loaïi trôøi

caàu.

Toûa Vaø

C

nhìn trôøi taïo döïng

   

neân. linh.

1. Ngaém 2. Chuùa

C

G

chi, ngang

 

ñòa G

Chuùa ñaõ muõ thieâng

Thaùnh thay Danh

 

   

G

 

Danh

C

Am

coâng xinh

 

thay

toâi.

caàu vang khaép

 

OÂi kyø dieäu

toâi Thieân Chuùa cuûa G

khaép

  

 

    

Em

 

toâi.

 

G

   

 



C

 

baän ñeå

tv8LayChua  

                doïc laø ngang chi,      vinh an döï. baøi.      Ngaøi khaép ñòa Danh Danh cho chaêm ñeán soùc va...