Page 1

Con Ñöôïc Soáng Vui Lm. Kim Long

Tv. 60

 

   1. 2. 3. 4.

Gm



  

 

khaán. Chuùa. Ñk: Öôùc tôùi. ñaùnh. Bb

con

  

gì con

nöông

Gm

nhaäm vaø caàu, vöïc töø caàu, heøn, nguyeän Ngaøi gì sôï laønh,

con cô söùc an C

    

   ñöôïc

Dm

Dm

C

   gì

ôi nghe tieáng côn nguy khoán quaù cao, cao nôi nöông naùu

Chuùa Giöõa Nuùi Chuùa

Am

A7

ñöôïc soáng

   

dòu

C

con keâu con keâu con leân quaân xoâng Am

vui trong nhaø Chuùa (i a) troïn

     boùng

lôøi thaúm dìu ñòch

F

Dm

naùu

  

  

ñôøi.

Öôùc

F



 



hieàn

caùnh

tay

Ngaøi.

tv60 conduocsongvui  

1. Chuùa con con con con Ñk: Öôùc gì cao nguyeän 3. Nuùi cao, an con ñöôïc 2. Giöõa nöông Chuùa.     khoán xoâng quaân côn Ngaøi Ngaøi....

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you