Page 1

CN 13 Thöôøng Nieân Tv. 29 Dm

    

ca tuïng 1. Con 2. Nhöõng tín ñoà 3. Tieáng con caàu

  con ñi ôi!

Bb

Chuùa Chuùa khaán

laïy ñaøn laïy

khoâng ñeå vì Chuùa Xin cöùu

ty coù thay

thuø hoan haäu khoâng con qua

quaân nhaân giuùp

laïy gaëp nhöõng

Ngaøi leä than

Am

        

 

Chuùa vì ñaõ giaûi thoaùt

 

veà giaän laàm

con. laâu. than.

D7

  

Töø nguïc aâm Chieàu hoâm duø ôi Ngaøi ñoåi

thöông rôi khoùc

cöùu saùng trôû

con mai neân

ra vui khuùc

khoûi möøng nhaïc

soá töng hoan

 

Dm

hæ theå caûnh

giaûi thoaùt taï Chuùa laïi Chuùa

 

böôùc Chuùa maõi

  

ñaõ caûm ñaùp



Am

Ngaøi ca nghe

Am

Gm

phaän nhöõng ngöôøi ñang loøng nhaân böøng vì ñôøi laïc ñeå con Bb

vì hoan thöông

C

Chuùa caûnh tieáng

Dm

  

Chuùa haùt Chuùa

   

A

Gm

 

 

Bb

C



  

F

Lm. Thaùi Nguyeân

Dm

 

xuoáng vaãn chuùc Gm

    

saâu ñôøi. Ngaøi.

moä ngaøn tuïng



con Chuùa ñaõ giaûi thoaùt

        Ñk: Con

ca

Am

       

con cho khoûi tay

keû

tuïng

Dm

 thuø.

tv29CN13TN  

xuoáng khoâng khoâng Chuùa Chuùa Chuùa Chuùa Chuùa Chuùa Chuùa Chuùa Chuùa Chieàu thöông thöông ca ca ca Chuùa ñaõ giaûi hoâm töng vì ñaõ gi...