Page 1

CN 6 Thöôøng Nieân C Lm. Thaùi Nguyeân

Tv. 1 Dm

Bb

   

  

1. Phuùc 2. Nhö 3. Keû D7

   

Cuõng Cöù Chuùng

chaúng tôùi chaúng

Khoâng Laù Neûo Am

  

nhaäp caønh ñöôøng

boïn nhuoäm ngöôøi



  

luoân. thay. ñôøi. Dm

  

Ñk:

Phuùc

Phuùc

thay

C

Dm

 

  

quaân hoa trong

C

loãi ra gioù

F

toäi. ñaày. loäng.

vôùi thaém gian

phöôøng maàu taø

kieâu töôi tieâu

caêng, xanh, vong,

nhöng thaân ai

luoân caây ñi



ngaém chính Chuùa

suy ngay luoân

Chuùa, vaø uùa, ngöôøi chính, ñöôïc C

aùc. nöôùc. theá.

leà vui trong luaät giôø khoâng bao taøn trong neûo ñöôøng coâng Dm

Dm

theo boïn gian beân gioøng suoái giôø bao nhö

vaøo ñöôøng loái traùi muøa laø traáu naøo voû



Dm

A7

böôùc ñuùng khaùc

 

Gm

Bb

 

chaúng nghe xanh vaãn khoâng seõ

ngöôøi troàng taø

thay caây gian

  

Am

F

C







ngöôøi

moät

loøng

  

 





thay

ngöôøi

moät

nieàm

Am

 

caäy

vöõng

ngaøy ñeïp cuoäc

 

 

 

Chuùa ñeâm seõ töôi chôû suoát

luaät cuõng che

Am7

tin

 

 tin

nôi

A7



Chuùa.

Dm

 

luoân.

tv1CN6TNC  

gian gian gian suy chaúng tôùi Khoâng thay caây Chuùng thay. ngaém     vui khoâng khoâng chính Cuõng Chuùa Chuùa chính, chaúng chaúng Ch...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you