Page 1

CN 3 Thöôøng Nieân Lm Thaùi Nguyeân

Tv. 18: 8-9-10 & 15

    

Fm

 

Ab



Chuùa thieän Chuùa thuaàn Chuùa ñaõ Chuùa haèng

1. Luaät phaùp cuûa 2. Loøng toân sôï tôù 3. Duø toâi 4. Thaàm nguyeän xin

    Bbm

 

linh nguoàn söùc thieâng. naêm seõ chaúng phai. chaêm töøng thaùng naêm, maõn thay. caêng töï

laø

Trí,

Al - le -

lu

-

F

F

  traàn.

ñi

rao



giaûng Tin

 



Al - le

-

lu

-

soáng í

ia.

Al - le

-

lu

 

ia.

Chuùa

sai





ia.

Al - le

 -

lu

 



C7



-

loan truyeàn hoàng



Lôøi

ñôøi.



thay,

 

C7

 

muoân

 

 

C7

F

   

Möøng,

vôøi

C7





tuyeät

Csus4

       toâi

Chuùa

F

vaø laø söï

   

boå taâm hoaøi muoân ñieàu chuyeân ñieàu kieâu

Ngaøi coá laø ñònh, Ngaøi chaân thaät, laø laàm naøo traùnh ñöôïc, hoàn ñöôïc thanh saïch,

cuûa cuûa loãi taâm

Ñk: Laïy

Dm

F

boài coøn luaät khoûi



    

        

Thaàn

  

huaán quyeát bao ñoù

Am

F

ngöôøi khoân ngoan. minh. möïc coâng tha. Ngaøi thöông tanh. ñieàu hoâi

       Chuùa

Fm

F

thay, thay, taâm, che,

 

Ab

Giaùo Phaùn nhöng Luùc

Cm

cho raát xin khoûi

haûo khieát ñeå chôû

Eb

      

  

Fm

aân cho khaép treân gian



 -

ia.

tv18CN3TN  
tv18CN3TN  

4. Thaàm 2. Loøng Chuùa tuyeät  nhöng Ñk: Laïy gian söï soáng 1. Luaät nguyeän che, thay, thay, thay. tanh. phai. chuyeân muoân    chaêm...