Page 1

CN 5 Thöôøng Nieân C Lm. Thaùi Nguyeân

Tv. 137 Dm

    1. Con 2. Con 3. Cao C

 

nghe tieáng tín maõi kieâu Chuùa Gm

 

 

xin xin quang

heát caûm Chuùa

con yeâu coi

keâu. thöông. khinh.

loøng taï nhìn

caûm bôûi keû

 

Am7

 

  



Chuùa

    haùt

taï vì heøn

Chuùa, Chuùa, yeáu,

vì moät coøn

Ngaøi loøng boïn

ñaõ thaønh töï

D7

    

Dm

thaùnh con con Chuùa rôi nhöõng

chö

vò thaùnh ca kính Chuùa giöõa chö Ñaøn Ngaøy con keâu khaán Chuùa thöông tình ñaùp Tình thöông cuûa Chuùa ñeán muoân ñôøi vöõng

   

giöõa

Bb

Am7

thaàn, höôùng veà ñeàn trôï hoàn lôøi, hoã beàn, xin ñöøng boû

ca

F

 

Bb



caùc

 

F





möøng

Chuùa.

Con

phuû phuïc kính taêng cöôøng söùc coâng vieäc Chuùa



F

Am7



thieân

   xin



saáp



thôø. maïnh. laøm. Dm

Ñk:

Laïy





thaàn.

Con

xin

   

mình thôø

Am7

laïy

 ñaøn Dm

 

Chuùa.

tv137CN5TNC  

xin xin xin maïnh. Tình Chuùa Chuùa Chuùa Chuùa Chuùa Chuùa Chuùa Chuùa thöông thöông ca ca Chuùa, Chuùa, Chuùa. thöông. nhìn kính kính caûm...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you