Page 1

CN 30 Thöôøng Nieân Lm Thaùi Nguyeân

    

1. Khi 2. Vaø 3. Laïy

 



Chuùa baáy Chuùa

ñem nhöõng giôø thieân thöông bieán

D

 

Chuùng Chuùa Ai

A7

Bm

 

ñaõ

ñoái

xöû



chuùng

  

D

 



baét vôùi suoái

 

trôû nhau phöông

G

  

    

mô. Baáy giôø mieäng chuùng toâi vui toâi nhö ngöôøi ñang raát xöû khoan dung. Chuùa ñaõ xöû ö nhaân thöông ñoái haùi trong vui leä ñau thöông. Seõ ñöôïc gaët gieo trong

    D

ngöôøi bò Si - on haï to noùi nhoû ñoåi phaän con nhö

   



cöôøi. Löôõi chuùng töø. Neân chuùng möøng. Nhöõng khuùc

 

A7

F#m

veà. raèng. Nam.

 

G

toâi toâi ca

thoát xieát bieán



möøng

   

leân bao bao vui tan trong



 töø

 vui

G

  bao

 hoan. hoan. hoan.

haân haân haân

lôøi möøng nieàm

G

     

D

nhaân

     toâi

Bm

Ñk:

Chuùa

A



 

vôùi

chuùng

 

 

toâi.



D

haân

hoan.

 

Neân

 

tv125CN30TN  

con ñem mieäng chuùng trong trong trong ñoái xöû on phöông ñang vui vui vui tan Chuùa Chuùa    chuùng chuùng chuùng thöông thöông ca Nhöõ...