Page 1

CN 14 Thöôøng Nieân Lm. Thaùi Nguyeân

Tv. 122

  

Am



C

    

leân 1. Con ngöôùc maét 2. Nhö maét nhöõng ngöôøi 3. Nguyeän Chuùa xoùt thöông E

     xanh. Kìa nghieâm. Naøy cheâ. Ñôøi

Dm

 

A

  oâng. thöông. maï.

      A

nhö maét ngöôøi nam ñaây con nhìn vaøo leâ trong nhuïc nhaèn

 

Am

nhìn tyø ñôøi

Ñk:

D

khi ñöôïc Ngöôøi





Maét

chuùng



F#m

thöông

xoùt



Am

Chuùa Ngaøi ngöï nöõ haèng nhìn con vì khoå

E7

 

 

trò nôi coõi cao vaøo tay chuû oai saàu vaø nhöõng khinh G

 

 

  

toâi tôù nhìn vaøo tay caùc vò nôi Chuùa chôø ñôïi Chuùa duû tình ñaéc buoâng lôøi cay ñaéng boïn töï F#m



  toâi

  cho

tôùi

nhìn

E7

E

chuû xoùt thoùa







 

vaøo

Chuùa

cho

tôùi

 





 

khi

ñöôïc

Ngöôøi

xoùt

  

A

thöông.

tv122CN14TN  

trong cho tôùi nghieâm. buoâng khi tay oai tay Chuùa Chuùa Chuùa thöông thöông. nhö Kìa nhìn nhìn nhìn nhìn nhìn haèng Ngaøi nhaèn nhuïc nhö...

tv122CN14TN  

trong cho tôùi nghieâm. buoâng khi tay oai tay Chuùa Chuùa Chuùa thöông thöông. nhö Kìa nhìn nhìn nhìn nhìn nhìn haèng Ngaøi nhaèn nhuïc nhö...