Issuu on Google+

CN 14 Thöôøng Nieân Lm. Thaùi Nguyeân

Tv. 122

  

Am



C

    

leân 1. Con ngöôùc maét 2. Nhö maét nhöõng ngöôøi 3. Nguyeän Chuùa xoùt thöông E

     xanh. Kìa nghieâm. Naøy cheâ. Ñôøi

Dm

 

A

  oâng. thöông. maï.

      A

nhö maét ngöôøi nam ñaây con nhìn vaøo leâ trong nhuïc nhaèn

 

Am

nhìn tyø ñôøi

Ñk:

D

khi ñöôïc Ngöôøi





Maét

chuùng



F#m

thöông

xoùt



Am

Chuùa Ngaøi ngöï nöõ haèng nhìn con vì khoå

E7

 

 

trò nôi coõi cao vaøo tay chuû oai saàu vaø nhöõng khinh G

 

 

  

toâi tôù nhìn vaøo tay caùc vò nôi Chuùa chôø ñôïi Chuùa duû tình ñaéc buoâng lôøi cay ñaéng boïn töï F#m



  toâi

  cho

tôùi

nhìn

E7

E

chuû xoùt thoùa







 

vaøo

Chuùa

cho

tôùi

 





 

khi

ñöôïc

Ngöôøi

xoùt

  

A

thöông.


tv122CN14TN