Page 1

Thaùnh Vònh 106 Loan - Haûo 8 / 00

(t. 6 c / 20 TN) 3

Bb

F7

        

        Ñk: Haõy taï ôn Bb

   

Bb

3

Chuùa

   

thöông.

Bb

     

3

     

3

 

F

3



xa khaép mieàn cö baáy giôø hoï ñi nôi thaønh thò theá ai khaùt theøm Ngöôøi

 

3

Cm

 

3

3

F7



 

3

     3

töø ngaøn ñôøi Chuùa vaãn troïn tình Gm

   

F7

3

 

3

noùi leân nhö vaäy nhöõng ngöôøi ñöôïc Chuùa böôùc trong sa maïc nôi mieàn coâ lieâu Chuùa luùc khoán cuøng vaø Ngöôøi ñaõ vì daâng lôøi caûm taï bôûi tình thöông

  

cho khoûi ñaâu ñöôøng cho khoûi bao kyø

3

3

Cm

thoaùt, giaûi thoaùt coãi chaúng thaáy cöùu, giaûi cöùu Chuùa vì bieát Bb

Hoï seõ cuøng Hoï ñaõ laïc Hoï keâu caàu Hoï haõy cuøng

 

Chuùa raát nhaân D7

3

1. 2. 3. 4.

3

Eb

   

 

3

 

giaûi caèn giaûi cuûa

F7



3

 

3

 

tay ñòch thuø. Trieäu taäp veà töø nhöõng mieàn tôùi thò thaønh. Vuøng thò thaønh laøm choã ñònh aùch gian truaân. Baèng ñöôøng thaúng Ngöôøi daãn hoï coâng cuûa Ngöôøi. Ñaõ thöïc hieän cho ngöôøi

  3

Gm

   

Nam Baéc ñoùi khaùt ñöa tôùi cho ñöôïc uoáng ai

3

F

   3

   3

khaép ngaû Ñoâng sinh löïc tieâu hoï ñöôïc truù ñeå laû Ngöôøi cho aên ñoùi

Bb

 Taây. hao. cö. no.

tv106  

ngaøn khaép thaúng thaønh thaønh Trieäu cuøng cuøng cuøng coâng Ñoâng thaønh. nhöõng nhöõng taï ôn Baéc Taây. truaân. tieâu truù laøm thoaùt...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you