Page 1

Töø Vöïc Saâu 4 Tv. 129

Gm

    Ñk: Töø

  

Lm. Kim Long

saâu

con

keâu

Töø

vöïc

 vöïc

C

D

G

  laéng

   laéng

maø

chaáp troâng canh

saün gaùc coù

leân

Chuùa,

nguyeän

saâu

con

con

khaån

Dm

Em(b5)



khoan troâng aân

ôi, luoân, döông,

xin

1. Neáu 2. Nhöõng 3. Gioáng

Chuùa ngoùng lính

naøi. A

ai ngöôøi tin lôøi daân ñôïi

ñöùng ñoan troâng

vöõng. höùa. Chuùa.



 

A7

dung, mong, thieâng,

khieán aùnh cöùu

muoân döông nhaân

daân leân gian

phuïng töôi toäi

 

F

naøo caäy thaàn

Chuùa

 

caàu

 khaån

 

keâu

naøi.

tieáng

Chuùa Chuùa aùnh



Dm

tieáng

A7

nghe

toäi veà ñôïi



caàu

 

D6

 

nghe



C

 



 

 

  

F

Nhöng Chuùa lính Nhö Chuùa Nôi

Dm

thôø. hoàng. tình.

tuvucsau4  
tuvucsau4  

1. Neáu 2. Nhöõng 3. Gioáng nguyeän Chuùa Ñk: Töø vöïc saâu leân Chuùa,     Töø vöïc saâu Nhöng canh dung, gian Nhö ñoan muoân xin phuïn...