Page 1

Töø Vöïc Saâu 2 Lm. Kim Long

Tv. 129 Am

 

1. 2. 3. 4. 5. 6.

Töø Naøo Loøng Naøy Töïa Loøng

vöïc laø Ngaøi hoàn tuaàn Ngaøi

F

nguyeän giôø ñeå lôøi töøng haèng

Ñk: Xin E7

saùng

saâu ai luoân con phieân luoân

con troâng khoan luoân mong dö

naøi hoøng hoàng caäy trôøi ñaày

van ñöùng nhaân troâng mau aân

C

Dm

Chuùa Chuùa khaép Chuùa phuùt cöùu

laéng chaáp choán höùa phuùt giuùp

nghe bao muoân con taâm daân

lôøi toäi ngöôøi haèng hoàn Ngaøi

 

Am

Chuùa, vöõng, thöù, Chuùa, saùng, phuùc,

E

con khieân luoân luoân con muoân

keâu nhô tin ghi troâng muoân

khaán. nhôùp. kính. nhôù. Chuùa. kieáp.

E

Dm

Xin

Chuùa

chieáu

soi

trieàu

aùnh





 

 

 

 

 

Chuùa

chieáu

soi,

Chuùa

chieáu

soi

aùnh

 

 muoân

(i)

Am

Dm

Am

ñôøi.





 





 

saùng

muoân

ñôøi

chieáu

soi

muoân

ñôøi.

tuvucsau2  

muoân ñôøi. chieáu soi    muoân ñôøi. Ñk: Xin trieàu aùnh  Xin dö mong luoân khoan troâng con daân taâm con muoân bao nghe 6. Loøng 3. L...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you