Page 1

Töïa Trong Giaác Mô Lm. Kim Long

Tv. 125

  

F

Ñk: Khi

Chuùa ñem

 

      Am



G

töïa trong giaác

mô.

C

 

trôøi.

Em

     gieo. ñöa. ca.

 

Hoï Chôø Loøng

 

1. Hoï 2. Ñôøi 3. Vì

G

G7

   

tuø

nhaân

F



töø

 

Mieäng roän raõ

C7

 

vöøa tuø tình



 



 

veà vöøa vöøa ngaøy veà queâ Ngaøi thöïc bao

Si - on

G7

 

ca, xöa, la,

trôû

C

      reo



ñi vöøa löu cuøng yeâu cuûa

G

     C

 

tay phoâi ban

cöôøi

veà.

khoùc, khoán, Chuùa,

ñem bao toâi

C

haùt ca vang

Am

 





thoùc gioáng ñi nöôùc maét ñong caát tieáng hoan

G7

 

G

      

vaø cöûa moâi

 

 

baøng hoaøng

C

  

 

 

Toâi

G7

F

Fm



C



oâm boù luùa vaøng. buoàn. pha heát u aân phuùc chan hoøa.

tuatronggiacmo  

haùt ca 1. Hoï 2. Ñôøi gieo. Mieäng ñong     tay hoaøng             Loøng Chuùa, ca. ca, xöa, ngaøy gioáng cöûa moâi nhaân N...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you