Page 1

Trong Nhaø Chuùa Ñaùp Ca: CN 28 A TN

                      

Am

  

Nhaïc: Traàm Höông, FMSR

Tv. 22 (23)

C

F

E7

Am

ÑK: Trong nhaø Chuùa toâi seõ ñònh cö, toâi seõ ñònh cö cho tôùi thôøi gian raát ö laâu

   

         

1. Chuùa laø Muïc

Töû chaên daét

       G

töôi, ñoàng coû

 

toâi

tôùi

F

gioøng

nöôùc

 

Dm

       khoán vì coù Chuùa

 

ôû

4. Chuùa doïn C

 

toâi vaøo nghæ

vaø

boå

söùc

 

Dm

qua luõng aâm E

Am

Am

  

C

   

Ngöôøi daãn Am

   

döï cuûa Ngöôøi.

Am

G

   

con sôï gì nguy

            baûo

Em

veä,

Am

con vöõng daï an

E7

Am

tieäc ngay tröôùc maët quaân

 

 

  

C

F

thuø.

G

traøn

chan

    

Dm

toâi suoát

caû

cuoäc

      

ôû ñeàn Ngöôøi nhöõng ngaøy thaùng, nhöõng

Em

naêm

taâm.

   

   

G

E

  

C

 

2. Ngöôøi ñöa

toâi.

u con sôï gì nguy khoán,

cuøng. Coân tröôïng Ngaøi

E

cho

E7

5. Loøng nhaân haäu vaø tình thöông Chuùa aáp uû

toâi ñöôïc

chính, treân ñöôøng ngay neûo chính vì danh

con, Chuùa xöùc ñöôïm daàu thôm, ly röôïu con ñaày

 

ngôi.

   

laønh

saün cho con böõa

 

Dm

   

Dm

Trong ñoàng coû xanh

             

3. Laïy Chuùa, daàu

C

gì. Am

 

  

F

C

  

daøi.

   

Am

C

trong

toâi treân ñöôøng ngay neûo

    

     

xanh töôi, Ngöôøi ñöa

G

toâi, toâi chaúng thieáu thoán E

 

E

 

Ñaàu

 

C

E

chöùa. E

  

 ñôøi.

Vaø

Am

daøi trieàn mieân.

 

trongNhaChua-th  
trongNhaChua-th  

             trong laønh     aâm u     cho toâi. cho con ôû cuøng.        daàu qua Trong nhöõng naêm daøi nguy...