Page 1

Troâng Leân Ngaøi Lm. Kim Long

Tv. 129 Gm

  



1. Ngöôùc 2. Phuùt

maét phuùt

troâng troâng

leân leân

töø töïa

  

u lôøi voïng ngaân thieân thu laïy Ngaøi xin nghe nao ñôïi höøng ñoâng leân cao doïi vaøo ñeâm taêm F

Bb

  

thöông, khieân,

 

hình ñaày

thì vì

B7

naøo loøng

Gm

 

thaáu. toái.

  

Neáu Chuùa khoâng duû Chuùa thöù tha toäi Cm



mieãn cöùu

thöù thoaùt

bao con

toäi daân

tình naøy

ruùt xuoáng

bôùt phuùc

muoân aân

khoå phuû





Chuùa

nhaân

neân

thaàn

coøn? Ngaøi. Em

 

Ñk: OÂi

loøng A9





daân

cung

C

G



ai soáng nhaân aùi

dung,

naøy

aâm nao



con

saâu phieân



   

 

Am

vöïc tuaàn

Gm

D

D

D

Ngaøi, Ngaøi,

Bb

   

 

 

 

 



luoân

ghi

nhôù,

vöõng

tin

 

kính G

   thöù

bao

 

G

 



toân

thôø. D7



  

lôøi

Ngaøi

ñaõ

Hoàn G

 

 

phaùn

xöa.

tronglenNgai  

                töø tuaàn u ñôïi laïy vaøo lôøi höøng neân thaàn daân cung kính toân thôø. phaùn xöa.  ghi nhôù, vöõng tin...