Page 1

Traåy Hoäi Leân Ñeàn       

    

   

Ñk: Vui

döôøng

bao

   

toâi

ta

traåy

   

 leân

Am7

 

leân

ñeàn

   

Chuùa.

  

hôõi!



Sa - lem

Sa - lem

baûo

toâi

ta

toâi

ta

cuøng

    traåy

leân

  

leân

 

Vaø giôø

Chuùa.

 

Chuùa.

Vaø giôø

ñaây



cuøng

leân

ñeàn,

 

leân

  

ñeàn,

leân

Gm

ñaây

 

   

Gieâ - ru - sa - lem

 

Vaø giôø

ñaây

naøy

Gieâ - ru - sa - lem

Dm

baûo

Gm

traåy

ñeàn,

 

    

Dm

cuøng traåy

 



C7

F

hôõi!

Vui döôøng

bao khi thieân haï

ta

cuûa

döôøng



ñeàn,

 

Vui

haï

 



thaùnh

  

cuøng

ñeàn

thaùnh

Bb

C

hôõi!

ñeàn

  

baûo

Dm

khi thieân

C

   

khi thieân haï

 

bao

Dm

Ngoïc Linh

Tv. 121



Sa - lem

   

Nôi

cöûa

thaønh

ta

ñaõ



döøng

hôõi!

Nôi

cöûa

thaønh

ta

ñaõ

döøng

hôõi!

Nôi

cöûa

thaønh

ta

ñaõ

döøng




   

C



 

chaân,

ta

Am7

 

chaân,

ta

ñaõ

chaân,

    



 

döøng

chaân F

1. Gieâ - ru - sa 2. Muoân daân haân 3. Mong sao Sa

    

leân moät theo Lôøi höõu haèng

       A

lem hoan - lem

Chuùa xöû coá

khoái veïn Chuùa truyeàn soáng thònh

D7

  traåy laø vaø

khaùc tieán maõi

-

  



hoäi cung bao

 

  

 

ta

ñaõ

naøo vaøo ñöôïc

   

leân ngai dinh

chaân.

  

chaân.

döøng

chaân.

döøng



 

ñöôïc xaây cuøng tuaân cuøng thaân

thò tuïng bình

ñoâ xöng thaùi

C7

döøng

 

C

toaøn. daïy. ñaït.

Dm



Bb

 ñaõ



   

Dm

F

Töøng Taïi Moïi

chi nôi luõy

Gm

Am7

ñeàn vaøng thöï

ôû trieàu ñöôïc



  

toäc, toäc chi naøy chính toøa thaønh vöõng beàn Dm

 nôi Ña an

-

ñaây. Vít. bình.

cuûa xeùt kieân

trayhoilenden  

                            Sa lem- hôõi! Sa lem- hôõi! ta cuøng - lem- - lem- Nôi cöûa thaønh Nôi cöûa thaønh N...

trayhoilenden  

                            Sa lem- hôõi! Sa lem- hôõi! ta cuøng - lem- - lem- Nôi cöûa thaønh Nôi cöûa thaønh N...

Advertisement