Page 1

Toâi Vui Möøng 3 Lm. Kim Long

Tv. 121 G

   

Ñk: Toâi vui

 

möøng nghe

    nhuû

  

  

raèng:

Naøo mau Am

G

veà

nhaø



Chuùa



chuùng

 

ta.



veà

nhaø

Chuùa

chuùng

ta.

Chaân

ta

    



Döøng

 

nôi

    

thaønh. döøng nôi

cöûa

1. Nôi ñaây caùc 2. Xin ban phuùc 3. Anh em bieát

veà ñôøi bình

C

 

chi an chung

cöûa

 

thaønh

F

   

nôi

Chaân

cöûa ta

ra Gia Gia

Cuøng Vaø Vaø

vinh kieân naêm

Chuùa. vöõng. thaùng. Am

C

  

 

cöûa ngöôi Gia - Lieâm

ôi.

  

C

en Lieâm Lieâm:

    G



cöû phuùc bôûi

xöa ai ñaây

theo nöông xin

ñuùng naùu Chuùa

luaät ñeàn gìn

haønh, loäc, vì

  

Ít thaùnh giöõ

ra Gia Gia



 

trôû veà, ñôøi, muoân bình, an

trôû muoân An

 

Dm

 

Am

-

ôi.

Gia - Lieâm



   D7

toân theâm qua

nghi treân nôi

   

Am

haønh leã loäc xuoáng nhaø Chuùa

ngöôi

hoï Ít bình xuoáng lôøi chuùc

  

döøng

Nôi

G

 

Ñi

ta cuøng ñi

G

Dm

 

thaønh.

    

 

D7

C

 

 

C

cöû phuùc coù G

 -

en. Lieâm. Lieâm.

toivuimung3  
toivuimung3  

     Gia Gia ra- nôi Chaân      Gia Gia ra- chi an lôøi bình hoï nghi treân nôi ñaây ai xöa nhuû raèng: Chaân ta döøng Naøo mau...

Advertisement