Page 1

Toâi Vui Möøng 2 Lm. Kim Long

Tv. 121 G

Dm

      Ñk: Toâi

 

(la) vui

Am

nhaø Thieân Chuùa chuùng D

Gm

ta

döøng

 

 

 

vöõng. ñoù. Chuùa.

Nôi An Cho

G

ñaây ninh toâi

caùc khaép haùt

A7

  veà moïi thaønh

ca laâu luoân

möøng ñaøi ñöôïc

  danh huy an

chi trong vang D

  

G



Ngaøi hoaøng bình

 

cöûa thaønh ngöôi.

phaàn bình loøng

  theo dö trong

1. Gia 2. Anh 3. Nôi

  

  

keát thaät beàn nhöõng leàu traïi aùi nhaø Thieân

lieân treân öu

C

 

ñaây Gia - Lieâm

F

 

 

döøng

ñaây chính nôi

Lieâm ñöôïc xaây caát nhö moät thaønh trì, moïi em naøo cung chuùc Gia - Lieâm hoøa bình, hoøa beø, ñaây vì yeâu meán anh em baïn vì Dm

ta

tôùi

G

   

Dm

D7

ñi

D7

Dsus4

Am

toâi: Ta cuøng

Chaân chuùng

   

ôi, chaân chuùng

ngöôøi nhuû

 

   

  

D

ta.

Am

   

 

 

möøng khi coù

G

Em

 

hoï voøng lôøi

cuûa thaønh nguyeän

  

Chuùa luõy chuùc:

D7

tieán heát Chuùc G

luaät ñaày haïnh

Ít - ra - en. bình. phuùc an hoøa. phuùc chan

toivuimung2-kl  

cung chan Gia Lieâm- chính nôi cöûa nhaø Thieân Chuùa ñi tôùi anh Gia Ta cuøng theo ninh trong nguyeän khi coù ngöôøi Ñk: Toâi khaép haùt an...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you