Page 1

Toâi Vui Möøng Tv. 121

Pm. Cao Huy Hoaøng

      Gm

Bb

ÑK: Toâi vui möøng sung

      Gm

ta leân ñeàn thôø

        Cm

  

Bb





Gm

ca con

   Bb

 

Chuùa

cao

Thieân thaùnh

Eb

öôùc leã

thaùnh teá

thieâng sinh

   D7

ôn Chuùa nhaân theá

sang.

Chuùa. leã.

 F

gian. gian.

nghìn vì

thu. yeâu.

Nôi Toân

ñaây vinh

bao nhaân trong an

töø. bình.

      



cao sang

D7

Nôi xöa Cha OÂng Toân vinh Ngoâi Con Cm

 

D

Gm

Gieâ - ru - sa - lem F

Nôi daâng muoân kinh Toân vinh Ba Ngoâi

D

   

Ngaøi.



Naøo

Gm

1. Nôi muoân daân hoïp 2. Nhö daân xöa hoïp Cm

   

Thaønh thaùnh Chuùa raát

Cm

 

toâi:

    

phuùc Chuùa ban traàn kieáp meán thöông traàn

  

Gm

Bb

tình yeâu hieäp daâng

 

noùi vôùi D

ta vaøo thaùnh cung

Gm

 

Cm

coù ngöôøi

 

Ta döøng chaân tröôùc cöûa thaønh roài.

thaønh thaùnh

   

khi

Eb

naøo

 



Eb

hôõi ôi!

söôùng laém

Thieân Chuùa

   

  

G

nay ta Ngoâi Ba

veà veà F

ñaây ñaây

oâi

  

ngôïi ñoaøn

   

   

caûm taï nhieäm maàu

ghi nhôù yeâu daáu F

 sum aân

hoàng ngaøn

giao daâng

  

hoïp tình

taï dìu

toivuimung-chh  

- lem- Pm. Cao Huy Hoaøng bao trong naøo ta khi coù nhaân an 1. Nôi 2. Nhö cung Ngaøi. ru- sa Con sum Cha           ôn nhaân Ba sa...

toivuimung-chh  

- lem- Pm. Cao Huy Hoaøng bao trong naøo ta khi coù nhaân an 1. Nôi 2. Nhö cung Ngaøi. ru- sa Con sum Cha           ôn nhaân Ba sa...

Advertisement