Page 1

Toâi Chaúng Thieáu Thoán Chi (Tv 22: 1-3a, 3b-4, 5-6) (Ñaùp Ca Leã Caùc Linh Hoàn)

  

Dm

 

ÑK: Chuùa

 

Am7

 

 

chaên

nuoâi

toâi,

toâi, ñi toâi, Bb

     rì naïn thuø



F

   

Ngöôøi thaû cho toâi naèm duø ñöôøng gian nan hieåm Ngöôøi doïn cho toâi maâm



Dm

   

haèng chæ ñöôøng cho toâi, sôï truøng truøng nguy nan, thöông roùt traøn ly toâi,

chi.

    

treân ñoàng coû toâi chaúng lo ngay ôû tröôùc

 

xanh maéc quaân

 

Gm6

nghæ. Veà nguoàn nöôùc maùt trong Chuùa luoân trôû. Ngöôøi haèng doõi böôùc toâi, toâi khoâng coã. Röôïu ñaày öù chöùa chan Chuùa yeâu

D7

 

chi, trung, chi,

Dm

Dm

thoán

Am7

chaúng thieáu thoán ñöôøng loái chính chaúng nao nuùng

C

thieáu

F

    

toâi qua toâi

Am7

chaúng

C

 

     

 

toâi

Bb

 

1. Chuùa chaên nuoâi 2. Chuùa ñöa toâi 3. Chuùa luoân beân Dm

 F

 

F

Nhaïc: Mi Giaùng

G

 

Am7

   

Dm

cuûa aên linh hoàn Ngöôøi boài döôõng cho toâi töøng ngaøy. uûi an cho toâi laø caây roi caùi gaäy cuûa Ngöôøi. vaø ôû treân maùi ñaàu Ngöôøi ñaõ xöùc cho toâi daàu thôm.

ALLELUIA: (Ga. 11: 25-26)

        Dm

Bb

     

Am7

      

Al - leâ - lu - ia! Al - leâ - lu

Dm



Bb

  

keû Cha Ta chuùc phuùc,

haõy

Trôøi,

haõy

Gm

laõnh

         lu

    bò

cho caùc

Bb

-

 

ia!

   

Al - leâ

Chuùa

phaùn:

"Hôõi nhöõng

F

 

töø

khi

Am7

      

lu

 

A7

C

ngöôi

A7

  

laáy phaàn gia nghieäp laø Nöôùc

  

-

F

 

 

Bb

ñaõ chuaån

Al - leâ -

ia.

 

ñeán,

Dm

   

-

F

    

Dm

-

taïo

A7

   döïng Dm

ia.

vuõ

Dm

 truï".

toichangthieuthonchi-tv22  
toichangthieuthonchi-tv22  

Cha Ta töø khi ly nguy cho   toâi chaúng ñaõ chuaån bò chaên nuoâi toâi,         Chuùa phaùn: haõy ñeán, ÑK: Chuùa  gia nghieä...

Advertisement