Page 1

Tieáng Con Van Naøi Lm. Kim Long

Tv. 101 Dm

C

   

Gm

 

naøi

voïng

  

Dm

 



Ñk: Nguyeän tieáng con van

  

A7

leân thaàn

 

Dm

Chuùa,

laïy

Chuùa.

  

 

   

  

naøi

bay

van naøi bay

maët,



maét,

ngaøy con keâu

  maët,

 

Chuùa.

Con gian

truaân xin

chôù laùnh

Chuùa.

Con gian

truaân xin

chôù ngoaûnh

F

   

ngaøy con keâu

 

laïy

Chuùa!

laùnh

 

veà thaàn nhan

truaân xin ñöøng

 

Dm

 

    

veà thaàn nhan

tieáng

A7

Luùc con gian

  

 

naøi,

   

   

 



F

nhan

Nguyeän tieáng con van

Nguyeän tieáng con van Am7





 

Dm

 cöùu

cöùu

Dm

    ñaùp

lôøi.





 

haõy

 

 

xin haõy

Xin

  

A7

xin



 

 

haõy

nhaäm

 

nhaäm

lôøi.

lôøi.

 


Ñieäp Khuùc 2 Beø

   

Bb





Ñk: Nguyeän

tieáng con van

Dm

    Chuùa! hoøa,

 

  

Gm

 laïy





con con

keâu keâu

 ngaøy

maët,

C7

   con con thöông cao

naøi voïng Tieáng con van C

 

 

 

Dm

nhö khoùi taùi teâ xin Chuùa xin Chuùa

 thoaùng Chuùa ñöùng hieån

   

Dm

leân thaàn naøi

xin ñöøng xin ñöøng

A7

      

cöùu cöùu

xin xin

haõy haõy

A7

  qua, ôi, leân, linh,





coát vaø tuûy tôùi ñòch thuø roïi chieáu vaø töø thöôïng giôùi

töïa nhö caây aên laø tro sôï uy danh tuø nhaân reân

 uùa, traáu, Chuùa, xieát,

 

ñaùp ñaùp

  

nhan Chuùa, laïy cuøng Chuùa vang Dm

   

 

laùnh laùnh

maët, maët, xin chôù laùnh

Dm

1. Ngaøy 2. Naøy 3. Chaïnh 4. Töø

lôøi. lôøi.

Dm

 

giôø hoàn loøng toøa

 

nhö bò löûa thieâu. mai mæa naøo ngôi. nôi. vinh hieån moïi xin ruû tình thöông.

A7

Am7

    

 

A7

F

Gm

heùo böõa seõ tieáng

  

Luùc con gian truaân Chuùa luùc con gian truaân

A

  

A7

Tim Thay Chö Nghe

Dm

 



vì phaän kieáp ñau khoå vaø cuûa uoáng thay bôûi theá vaø haäu ca tuïng vaø giaûi thoaùt cho khoûi

 traêm leä muoân töû

chieàu. saàu. ñôøi. thaàn.

khoâ côm daân bao

tiengconvannai  

                     thaàn nhan van naøi, Xin haõy van naøi xin haõy   naøi bay  nhan Chuùa. nhan Chuùa. Con gian...

Advertisement