Page 1

Thieân Chuùa Quyeàn Naêng Tv. 28 - Ñaùp ca Leã Chuùa Gieâsu Chòu Pheùp Röûa

Lm. Thaønh Taâm

                                    F

Gm

Vaø cho daân aáy höôûng phuùc bình an.

Ñk: Xin Chuùa tuoân ñoå phuùc laønh cho daân Ngaøi.

                      

             

C7

F

Xin Chuùa tuoân ñoå phuùc laønh cho daân Ngaøi. Am

         

Dm

1. Haõy daâng leân Chuùa chö thaàn chö thaùnh. C7

        

   

     

      

  

 

   

3. Tieáng Chuùa lay ñoäng caû raëng C

    

Dm

  

 

C

    

Thieân Chuùa quyeàn naêng cho saám

 Am

soài.

Coøn trong thaùnh ñieän Ngaøi vang tieáng haùt.

Vaø thôø laïy Chuùa uy nghieâm thaùnh thieän.

  

Gm

F

Gm

Haõy daâng leân Chuùa vinh quang uy quyeàn.

      

Bb

    

     

Chuùa ngöï treân nöôùc luõ meânh moâng.

   

C

C7

2. Tieáng Chuùa reàn vang treân soùng nöôùc. F

Gm

Eb

Lôøi ca xöùng ñaùng toân vinh Danh Chuùa. Am

Vaø cho daân aáy höôûng phuùc bình an.

C7

 

 

noå. F

    

Tieáng Chuùa oai huøng vaø uy

nghieâm.

Dm

Gm

        

Vaø tuoát truïi laù caây cao röøng

C7

     

 saâu. F

Tieáng haùt tung hoâ: "Vinh Danh Chuùa Trôøi".

ThienChuaquyennang  

  Danh Chuùa.             Ñk: Xin Chuùa meânh moâng. uy nghieâm oai huøng uy quyeàn. saám noå. bình an. cho daân Xin Chuùa bìn...

ThienChuaquyennang  

  Danh Chuùa.             Ñk: Xin Chuùa meânh moâng. uy nghieâm oai huøng uy quyeàn. saám noå. bình an. cho daân Xin Chuùa bìn...

Advertisement