Page 1

Thaäp Töï Ñôøi Con Pm. Cao Huy Hoaøng

Suy nieäm Kinh Thaùnh Giaù Am

    1. Ai 2. OÂi 3. OÂi 4. Trong

   

thaønh taâm theo ñöôøng caønh laù caây Thaäp Tình Yeâu caây Thaäp ñôøi con caây Thaäp Dm

 

 

naày Töï Töï caàu Am

 

E7

 

Dm

G



tan vinh chaân ghi

 

bieán saùng chính daáu

chaân Thieân taâm xanh

vaø naøo laø Tình laø hoàng moät tình

       

1. A

heát ñôøi maùt cuûa soáng cuûa maét nhieàu

  

xin vaùc caây Thaäp xin vaùc caây Thaäp

3



mình ñôøi ñôøi khoå



chaân tình yeâu Thaày hy sinh maïng soáng. con nieàm vinh ...

Thaày. Ñaøng. hoàn. maøu.

 ai Yeâu aân yeâu

daâng lai toân khoân

  

Töï cuûa ñôøi Töï cuûa ñôøi

2. A

E7

        Con ...

ñi con con ñau

vaø nuï nieàm vaø 3

   

ai traùi vaùc Chuùa!

Vì Vaø Vaø Laïy

 

  

E7

   

F

3

bieân. ÑK: Con hoaøng. ñình. maøu.

 

C

 

E

ñaønh maát laø boùng leõ laø laø nöôùc

Thaày Töï Töï Töï

ñi theo roài ra laø höông xuaân coõi laø höông thôm cho laâu vaãn töø bao

    

Töï Töï Töï saàu

A

      Bm

thì ngaøn ñôøi laø Vaàng Hoàng haøo töï laø ñôøi Thaäp Töï

phuùc voâ Sinh huy phuùc thieân phuùc xanh

Dm

G



vaùc laáp Thaäp hoa caây Thaäp tin caây Thaäp nhöõng noãi haän Am

3

Am

F

ñôøi yeâu Thaäp caây Thaäp caây Con nguyeän

E

  hieán laùng kính thaáu C#m

thì laø laø nieàm

haïnh Phuïc haïnh haïnh

    

con. con.

3

   

Theo Cho

Am

 

döï hieán daâng ñôøi con.

 

thaptudoicon-chh  
thaptudoicon-chh  

Thaäp Thaäp Thaäp Thaäp Thaäp Thaäp Thaäp Thaäp Thieân ñau nieàm nieàm nieàm Thaày. Yeâu Yeâu kính maøu. maøu. boùng hoàng khoân Phuïc Am Am...