Page 1

Thaùnh Vònh 97 (I) Ñaùp ca: - Leã ban ngaøy Giaùng Sinh. - Chung cho Muøa Giaùng Sinh.

        

    

G

Ñk: Khaép

 

D

 

Xem

 

1. Haùt G

cöùu

 

Em



ñoä

Ngöôøi chieán thaéng

cuûa

Ngöôøi.

 

cuûa

  



ca môùi

bôûi

G  D7         

Chuùa

chuùng

 

 

D7

 

 

thaáy. thaáy.

G

 

ta.

       

C

    bôûi

  

D7

         Am

 

döông ôn Ngöôøi cöùu ñoä maïc

khaûi

 

Chuùa chuùng ta.

ñöùc coâng

Em

Ngöôøi nhôù laïi

aân

nghóa

tín

thaønh daønh

D

ñeå

D  G                       Am

C



 

cuûa

G                  

Tung hoâ Chuùa hôõi toaøn theå ñòa caàu

G            

  

Bm                

  

D

    

D

 

G

caùnh tay thaàn thaùnh

cho nhaø Ít - ra - en. 3. Khaép coõi ñaát naøy ñaõ töøng xem thaáy ôn cöùu ñoä

  

       C

haõy vui leân reo hoø maø

 

 

       D7

ñaøn haùt. 4. Naøo daâng leân Chuùa khuùc haïc caàm dìu daët nöông khuùc haïc caàm reùo raét

C  Am  D7     G                          

gioïng ca.

vì Chuùa laøm neân bao vieäc laï

baøn tay huøng maïnh

2. Chuùa bieåu

chö daân.

töøng laø töøng xem naøy ñaõ töøng xem

D7

       

     

  

bình tröôùc maët

ñaõ ñaát

coõi

        

 

   

        

Bm

G  D7      

 

  

Khaép

C

ôn

 

luøng.

C

naøy

leân möøng Chuùa moät baøi

  

ñaát

 

 

thaáy

    

coõi

Lm. Xuaân Thaûo

 

G

Keøn troåi vang leân xen tieáng tuø - vaø tung hoâ möøng Chuùa laø vò Quaân Vöông.

thanhvinh97  

                    vang xem xem thaáy. thaáy. aân nghóa Tung hoâ ñaát ñaõ naøy töøng 2. Chuùa bieåu Chuùa chuùng cho Qu...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you