Page 1

Thaùnh Vònh 97 (I) Ñaùp ca: - Leã ban ngaøy Giaùng Sinh. - Chung cho Muøa Giaùng Sinh.

        

    

G

Ñk: Khaép

 

D

 

Xem

 

1. Haùt G

cöùu

 

Em



ñoä

Ngöôøi chieán thaéng

cuûa

Ngöôøi.

 

cuûa

  



ca môùi

bôûi

G  D7         

Chuùa

chuùng

 

 

D7

 

 

thaáy. thaáy.

G

 

ta.

       

C

    bôûi

  

D7

         Am

 

döông ôn Ngöôøi cöùu ñoä maïc

khaûi

 

Chuùa chuùng ta.

ñöùc coâng

Em

Ngöôøi nhôù laïi

aân

nghóa

tín

thaønh daønh

D

ñeå

D  G                       Am

C



 

cuûa

G                  

Tung hoâ Chuùa hôõi toaøn theå ñòa caàu

G            

  

Bm                

  

D

    

D

 

G

caùnh tay thaàn thaùnh

cho nhaø Ít - ra - en. 3. Khaép coõi ñaát naøy ñaõ töøng xem thaáy ôn cöùu ñoä

  

       C

haõy vui leân reo hoø maø

 

 

       D7

ñaøn haùt. 4. Naøo daâng leân Chuùa khuùc haïc caàm dìu daët nöông khuùc haïc caàm reùo raét

C  Am  D7     G                          

gioïng ca.

vì Chuùa laøm neân bao vieäc laï

baøn tay huøng maïnh

2. Chuùa bieåu

chö daân.

töøng laø töøng xem naøy ñaõ töøng xem

D7

       

     

  

bình tröôùc maët

ñaõ ñaát

coõi

        

 

   

        

Bm

G  D7      

 

  

Khaép

C

ôn

 

luøng.

C

naøy

leân möøng Chuùa moät baøi

  

ñaát

 

 

thaáy

    

coõi

Lm. Xuaân Thaûo

 

G

Keøn troåi vang leân xen tieáng tuø - vaø tung hoâ möøng Chuùa laø vò Quaân Vöông.

thanhvinh97  

                    vang xem xem thaáy. thaáy. aân nghóa Tung hoâ ñaát ñaõ naøy töøng 2. Chuùa bieåu Chuùa chuùng cho Qu...

thanhvinh97  

                    vang xem xem thaáy. thaáy. aân nghóa Tung hoâ ñaát ñaõ naøy töøng 2. Chuùa bieåu Chuùa chuùng cho Qu...