Page 1

Thaùnh Vònh 102 CN C / 7 TN 3

    

Dm





Ñk: Chuùa laø

 

1. Hoàn 2. Toäi 3. Ngöôøi 4. Töïa

Gm

 

3



 

Ñaáng

töø

bi

toâi khieân laø trôøi

ôi! ngöôi Ñaáng Ñoâng

Chuùc Chuùa nhaân xa

 



3

  Chuùa saâu ta caùi

 

vaø ñuøm chaúng Ngöôøi

 

töø

bi

vaø

A

tuïng haèng haäu vôøi

Thieân dung töø trôøi

Chuùa thöù bi Taây

3

  

3

3

  

haäu.

3



thaân taät tình tình

toaøn beänh giaøu toäi

Gm

nhaân

 

F

Dm

3

toâi Ngöôøi. Hoàn ôi! Chuùc tuïng Thieân moà laønh. Chuoäc maïng ngöôi khoûi vuøi tình bình. Chaúng phaân xöû theo toäi roài. Töïa ngöôøi cha thöông ñoaøn con

Am7

3

haäu 3

C

3

toâi taùn döông Danh ngöôi Chuùa thöông chöõa baát thöông vaø chaäm ta ta Ngöôøi neùm xa A

nhaân

Gm

Am

   



F

3

Bb

3

Dm

3

ñöøng boïc phaït roäng

queân ngöôi ta thöông

caùc nghóa xöùng keû

aân aân loãi kính

 

hueä haûi laàm sôï

Ngöôøi. haø. ta. Ngöôøi.

thanhvinh102CNC7TN  

beänh Gm Gm Gm Am khieân bình. nhaân nhaân haèng phaân Dm Dm Dm ngöôi ngöôi ngöôi ngöôi Ñoâng     Ñaáng Ñaáng Taây roäng moà Am7 laàm ñu...