Page 1

Sao Chuùa Boû Con? q = 63 Than van

  

Chuùa!

mf

Laïy

 



Chuùa!

Laïy

Chuùa!

Dm

mf

F

  

Gm

mp

mình,

  

Ngaøi

ñaønh

taâm

   Hoï Töøng Hoï Haõy

con

moät

laõng

queân

boû

con

moät

   

Dm

  

ngöôøi bóu moâi ñaøn khuyeån öng phuïc cuûa con ngöôøi chuùc khen



   

C

  

      loøng: "Haén roài. Ñôùn cöôøi. Hôõi Ngaøi. Hôõi

C

f

tin ñau Ngaøi mieâu

 

 

  mình, moät   

-/f#

 

   

mf caäy vaøo Thieân Chuùa, xin naøy ai coù thaáu con cöùu haõy mau kíp tôùi haõy dueä nhaø Gia - coùp

Am7



Sao



D.C.

mình?

   loøng boïc naêm ñôøi

 

mình?

Bb

 

A

vöïc thaúm. moïi phía. seû baåy. hieån thaéng.

Gm

mf ñaàu, vaø oaùn vì chuùng rôøi, trôøi, vaø ñöùng Ngaøi, hôõi Ích -

F

moät

xoâ con xuoáng gian manh bao ñem ra chia quaân vöông muoân

F

mp Dm

mình,



Am7

Gm

mæa mai, chuùng buûa vaây, luõ giôø ñaây, chuùng Ngaøi ñi Ñaáng

gheùt con cheâ bai laéc ñoát xöông treân thaân raõ ruùt thaêm xieâm y giöõa taùn döông uy danh cuûa

Bb

 

Ngaøi boû con moät

Chuùa!

Bb

boû

Ngaøi ñeå con coâ

      

Laïy

Ngaøi

khi

   

Sao

  

sao

mp

mình

 

C7

A



 

Chuùa! mf Sao

beà.

Am



Bao OÂi Y Hôõi

 

F

   



thuø haõm vaây töù

f

Gm6

f Laïy

phía?

keû

  

       

vaéng

    

F

Sao Ngaøi boû con moät

quaân thuø vaây töù

f

Chuùa!

19.4.2003

C

 

A7

    

Dm

Laïy

Gm

1. 2. 3. 4.

Bb

  

   

mf



Dm

mf ÑK: Laïy

  

Ðinh Công HuÏnh

Tv 21: 8-9; 17-18a; 19-20; 23-24

  

ghen ñaâm thaâu coõi ñaâm chaân tay con xem quanh con vui Dieân mau toân vinh

  

Ngaøi haõy cöùu ngöôøi naøo coù con giôø ñaây toân sôï Ngaøi

 





Dm

haén ñi". thaáy ñaâu? Chuùa ôi! heát taâm.



saoChuabocon-dch  

laõng queân khen con chuùc cuûa khuyeån bóu Sao Ngaøi 1. Bao 2. OÂi     danh y thaân bai moät mình mf mf mf mf mf muoân chia bao xuoáng...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you